Forlig

Forlig

De fleste retssager indebærer en vis risiko for begge parter for, at de ikke får fuldt medhold i deres standpunkt, hvilket kaldes procesrisikoen. Denne procesrisiko og fordelene ved en mindelig løsning af sagen taler for at parterne bør afsøge en forligsmæssig løsning af sagen.

Parterne kan på et hvert tidspunkt under retssagsforløbet og indtil retten har afsagt dom i sagen, vælge at indgå en aftale om, hvordan sagen skal løses. Et forlig kan også omfatte, hvordan sagens omkostninger skal fordeles mellem parterne eller forliget kan indeholde en aftale om, at det overlades til retten at tage stilling til sagsomkostningernes fordeling mellem parterne. I så fald vil retten afgøre sagsomkostningsspørgsmålet under hensyntagen til indholdet af det forlig, som parterne har indgået.

Ved at indgå et forlig afsluttes sagen mindeligt, uden dom. Jo tidligere et forlig indgås, jo mere er der at spare i tid og sagsomkostninger. Det er dog ofte først, når begge parter har haft lejlighed til at fremkomme med deres beviser og argumenter i sagen, at parterne føler, de har det fornødne overblik over sagen, til at indgå en endelig aftale om en løsning med modparten.

Et forlig er en frivillig aftale mellem parterne, der som udgangspunkt er bindende for dem. Det betyder, at forliget ikke senere kan ankes.

Stikord: forlig, procesrisiko - retssag, procesrisiko - voldgift, mindelig løsning, sagsomkostninger - retssag, sagsomkostninger - voldgift, frivillig aftale

70 22 88 50 Kontakt Advokater