Retssystemet

Du er her:Hjem>Rets- og voldgiftssager>Retssystemet

Retssystemet

Hvis to eller flere parter ikke kan blive enige om at løse en konflikt, er det domstolenes opgave i sidste ende at afgøre, hvilken af parterne, der efter de gældende juridiske regler skal have ret.

Retssager vedrørende den almindelige borgers krav betegnes civile sager eller civile søgsmål. Reglerne om, hvordan man fører en civil retssag findes primært i retsplejeloven (lov om rettens pleje), som er en meget omfattende lov med mere end 1000 paragraffer. Det er dog langt fra alle lovens bestemmelser, der har relevans for de civile retssager.

 

RETSINSTANSERNE

Retssystemet i Danmark er bygget op således, at der eksisterer tre instanser: Byretterne, Landsretterne og Højesteret. Langt de fleste retssager starter i byretten. Drejer sagen sig om større værdier starter sagen i Landsretten.

Nogle retssager anlægges for særlige domstole, der er sagkyndige inden for bestemte områder. Som eksempler kan nævntes boligretten og arbejdsretten. Den juridiske ekspertise i disse sager sikres ved, at retsformanden er uddannet jurist, men de sagkyndige deltager i sagens afgørelse på samme vis som retsformanden.

Sager mellem virksomheder føres ofte for Sø- og Handelsretten eller ved voldgift.

Ved voldgift overlades sagen til afgørelse af en eller flere personer, som parterne selv vælger. Ved at aftale voldgift opnår parterne som regel en hurtigere afgørelse og undgår offentlighed omkring deres sag, hvilket kan være et ønske for både private personer og virksomheder. Voldgift er en fravigelse af det almindelige udgangspunkt om, at det er de almindelige domstole, som har kompetence til at afgøre tvister. Det kræver derfor en udtrykkelig aftale mellem parterne, såfremt deres tvist skal afgøres ved voldgift. Det er ikke alle typer af sager, som er mulige at få afgjort ved voldgift.

Sager om inkasso føres ved fogedretten, mens arve- og konkurssager foregår ved skifteretten.

Som nævnt er det udgangspunktet, at alle sager starter i byretten, der således er 1. instans, landsretten er 2. instans og Højesteret er 3. instans. Man har som altovervejende udgangspunkt ret til at få prøvet sin sag ved 2 instanser. Hvis sagen har principiel karakter, vil det være muligt at opnå 3. instansbevilling og dermed en 3. dom i sagen. En ansøgning om tredjeinstansbevilling skal indgives til Procesbevillingsnævnet.

Stikord: retssystemet, byretten, landsretten, højesteret, boligretten, arbejdsretten, særlige domstole, Sø- og handelsretten, voldgift, domstolene, civil sag, retsplejeloven, inkassosager, fogedretten, arvesag, konkurssag, skifteretten, instans, tredjeinstansbevilling, procesbevilligsnævnet

70 22 88 50 Kontakt Advokater