Forretningsbetingelser for Forum Advokater

Disse forretningsbetingelser gælder for den juridiske bistand og de ydelser, Forum Advokater Advokatanpartsselskab leverer til kunden, medmindre andet er aftalt skriftligt.

1. Udførelsen af opgaven

Forum Advokater og kunden aftaler løbende den juridiske bistand og omfanget af hver opgave samt kundens og andres medvirken og ydelser.

Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning.

2. Hvidvask og arkivering

Forum Advokater er undergivet reglerne i hvidvaskloven og skal derfor blandt andet indhente og opbevare identitetsoplysninger på kunden efter de herom gældende regler.

Forum Advokater opbevarer alle sagsakter på arkiv i 10 år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning, bortset fra at Forum Advokater kan tilbageholde materialet indtil fuld betaling har fundet sted.

Kunden får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som Forum Advokater leverer til kunden i forbindelse med sagen, men Forum Advokater har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

3. Honorar, fakturering og kundemidler

Forum Advokater fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang, herunder arbejde uden for normal arbejdstid, den interesse sagen repræsenterer for kunden, værdien af Forum Advokaters ydelser, det ansvar der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet, graden af specialistviden og det opnåede resultat.

Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder tinglysningsafgift, stempelgebyr, retsafgift, samt andre afgifter og gebyrer af enhver art, rejse- og opholdsudgifter, forplejning, og større kopierings- og forsendelsesudgifter skal betales udover salæret.

I forbindelse med påbegyndelsen af en opgave vil kunden, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter, blive oplyst om honorarets størrelse. Kan honoraret ikke oplyses, vil den måde honoraret beregnes på, fx. de timepriser der anvendes, blive oplyst. Enhver angivelse af salær ved sagens begyndelse og i dens forløb er et vejledende og ikke-forpligtende estimat medmindre andet udtrykkeligt er oplyst.

Forum Advokater fakturerer normalt ved sagens afslutning. Hvis tidsforbruget giver anledning hertil, faktureres dog med større hyppighed. Der kræves forudbetaling af større eksterne omkostninger.

Kunden hæfter for fakturabeløbet, selvom der måtte være indgået aftale om at fakturaen sendes til tredjemand for betaling.

Betalingsbetingelsen er netto 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter og rykkergebyrer i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Alle kundemidler, der betros Forum Advokater, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti.

Renter tilskrives i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og tilfalder kunden. Eventuelle negative indlånsrenter vil tilsvarende blive pålagt klienten og modregnet i indeståender på klientkonti.

4. Garanti for indskydere

Lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at hvis et pengeinstitut kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som de har stående i banken. Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i pengeinstituttet, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. €, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.

Forum Advokater har Danske Bank som hovedbankforbindelse, og medmindre andet kræves overfor Forum Advokater, vil betroede midler vedrørende sagen blive indsat på klientbankkonto i Danske Bank i overensstemmelse med reglerne for anbringelse af klientmidler

5. Fortrolighed og insiderregler

Forum Advokater behandler alle oplysninger modtaget af eller om kunden fortroligt. Alle i Forum Advokater er pålagt en udvidet tavshedspligt, og derudover har Forum Advokater sikkerhedsprocedurer for håndtering af alt fortroligt materiale.

6. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

Forum Advokater er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Ansvaret er dog for såvel Forum Advokater som dets partnere og medarbejdere begrænset til et beløb svarende til den maksimale dækning på advokatansvarsforsikringen, som oplyses på forlangende. Forum Advokater er under police-nr. 900 453 5356 ansvarsforsikret hos Codan, som også har stillet garanti.

Forum Advokater og dets partnere og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

Forum Advokaters partnere og medarbejdere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Forum Advokater har henvist kunden til, ligesom Forum Advokater og dets partnere og medarbejdere ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Forum Advokater efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til.

7. Klage

Du har mulighed for at klage over advokatens adfærd og/eller salæret til:

Advokatnævnet
Kronprinsessegade 28
1306 København K
klagsagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

8. Lovvalg og værneting

Forum Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette konkret aftales med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for den juridiske bistand og de ydelser, Forum Advokater Advokatanpartsselskab leverer til kunden, medmindre andet er aftalt skriftligt. Alle vores advokater er beskikket af Justitsministeriet og er medlem af Advokatsamfundet og Danske Advokater. I tillæg til forretningsbetingelserne gælder de advokatetiske regler, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk samt retsplejelovens regler om advokater.

Udførelsen af opgaven

Forum Advokater og kunden aftaler løbende den juri­diske bistand og omfanget af hver opgave samt kun­dens og andres medvirken og ydelser. Før vi påbegynder en opgave, undersøger vi mulige interessekonflikter med eksisterende kunder. Opstår en interessekonflikt, henviser vi kunden til anden advokat udenfor huset.

Forum Advokater er undergivet reglerne i hvidvask­loven og skal derfor blandt andet indhente og opbe­vare identitetsoplysninger på kunden efter de herom gældende regler.

Forum Advokater opbevarer alle sagsakter på arkiv i fem år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning.

Kunden får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som Forum Advokater leverer til kunden i forbindelse med sagen, men Forum Advo­kater har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet. Vores rådgivning er målrettet den konkrete opgave og må ikke anvendes til andet formål uden vores skriftlige forhåndsaccept.

Honorar, fakturering og kundemidler

Advokater må ikke opkræve et højere vederlag for deres arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt.

Forum Advokater fastsætter honoraret med ud­gangspunkt i arbejdets omfang, det anvendte tidsforbrug, herunder arbejde uden for normal arbejdstid, hvem der har løst opgaven, om opgaven har nødvendiggjort en indsats under betydeligt tidspres, den interesse sagen re­præsenterer for kunden, værdien af Forum Advoka­ters ydelser, det ansvar der er forbundet med opga­ven, sagens kompleksitet, graden af specialistviden og det opnåede resultat.

Standses en opgave, før den er fuldført pga. forhold, der ikke kan tilskrives Forum Advokater, beregnes der salær efter medgået tid, med mindre andet aftales skriftligt. Dette gælder også i de tilfælde, hvor opgaven afbrydes efter anbefaling fra Forum Advokater.

Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder tinglysningsafgift, stempelgebyr, retsafgift, og andre afgifter og gebyrer af enhver art, rejse- og opholdsudgifter, forplejning, og større kopierings- og forsendelsesudgifter skal betales udover salæret.

I forbindelse med påbegyndelsen af en opgave vil kunden blive oplyst om honorarets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karak­ter. Kan honoraret ikke oplyses, vil den måde honoraret beregnes på, f.eks. de timepriser der anven­des, blive oplyst.

I forbrugerforhold gives kunden oplysninger om honoraret før arbejdet påbe­gyndes. Enhver angivelse af salær ved sagens begyndelse og i dens forløb er et vejledende og ikke-forpligtende overslag.

Forum Advokater fakturerer normalt som minimum kvartalsvis bagud og med større hyppighed hvis tidsforbruget giver anledning til det. Der kan kræves depositum for arbejdet.

Betalingsbetingelserne er netto 7 dage fra faktura­dato. Ved forsinket betaling beregnes renter og rykkergebyrer i over­ensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Alle kundemidler, der betros Forum Advokater, for­valtes efter Advokatsamfundets regler og bliver ind­sat på klientkonti i Danske Bank. Indestående på klientkonti er omfattet af et loft på UR 100.000 (DKK 750.000) fastsat i lov om en indskyder- og investorgarantiordning i tilfælde af pengeinstituttets sammenbrud. Tilskrevne renter/negative renter tilfalder/betales af kunden.

Fortrolighed og insiderregler

Forum Advokater behandler alle oplysninger modta­get af eller om kunden fortroligt. Alle i Forum Advokater er pålagt en udvidet tavs­hedspligt, og derudover har Forum Advokater sikker-hedsprocedurer for håndtering af alt fortroligt materiale.

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

Forum Advokater er ansvarlig for den leverede råd­givning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, dog er det såvel Forum Advokater som dets partnere og medarbejdere begrænset til et beløb svarende til den maksimale dækning på advokatansvarsforsikringen, som oplyses på forlangende. Forum Advokater er ansvarsforsikrede i Codan. Ansvaret gælder ikke indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

Forum Advokaters partnere og medarbejdere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Fo­rum Advokater har henvist kunden til, ligesom Fo­rum Advokater og dets partnere og medarbej­dere ikke hæfter for eventuelle fejl begået af under­leverandører, som Forum Advokater efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til.

Lovvalg og værneting

Forum Advokaters rådgivning og andre ydelser samt disse forretnings­betingelser er underlagt dansk ret.

Konflikter skal søges løst ved direkte forhandling mellem parterne. Hvis parterne ikke kan løse en konflikt ved direkte forhandling indenfor 30 dage efter fremkomsten af en skriftlig klage, er enhver af parterne berettiget til at kræve konflikten afgjort endeligt og bindende ved de danske domstole. Sag skal anlægges ved Forum Advokaters hjemting. Kunden er dog altid berettiget til at forelægge eventuelle klagepunkter for advokatmyndighederne efter gældende regler, se herom vores hjemmeside www.forumadvokater.dk