Småsagsprocessen

Du er her:Hjem>Rets- og voldgiftssager>Småsagsprocessen

Småsagsprocessen

For at gøre behandlingen af de mindre civile sager hurtigere og billigere, er der i retssystemet indført en forenklet proces, som kan anvendes i småsager.

 

HVILKE SAGER ER SMÅSAGER?

Småsager er sager uden økonomisk værdi eller sager under en vis beløbsgrænse. Derudover kan parterne i retssag, hvis de er enige om det, aftale at vælge eller fravælge den forenklede småsagsproces.

Småsagsprocessen kan ikke anvendes på ægteskabssager, forældremyndighedssager, faderskabssager, værgemålssager, sager om prøvelse af administrativ frihedsberøvelse eller adoption, mortifikation og private straffesager.

Hvis sagen angår særligt komplicerede spørgsmål eller hvis sagen har særlig vidtrækkende betydning for en part, kan retten bestemme, at reglerne om småsager ikke kan anvendes på den konkrete sag.

 

BLANKETTER TIL SMÅSAGER

Domstolene har lavet en særlig stævningsblanket og en svarskriftsblanket til brug for småsagerne. Blanketterne kan hentes på domstolens hjemmeside www.domstol.dk, men det er frivilligt om man vil benytte blanketformen.

FORBEREDELSE AF SMÅSAGER

I småsager har retten en udvidet vejledningspligt over for begge parter. Det er derfor i vidt omfang rettens opgave at hjælpe parterne med at forberede sagen. Retten tager i den forbindelse kontakt til sagens parter for nøjagtigt at få afklaret, hvad parterne er enige og uenige om. Samtidig taler retten med parterne om, hvilke beviser der er i sagen og om der eventuelt skal indhentes sagkyndig erklæring. I så fald hjælper retten parterne med at formulere spørgsmålene til den sagkyndige.

Reglerne om sagkyndige erklæringer i småsager er betydeligt forenklede i forhold til almindelige civile sager.

Hvis retten finder det nødvendigt indkaldes parterne til et forberedende møde i retten.

Hvis det viser sig, at retten ikke kan få parterne til at nå en fælles løsning af sagen, udarbejder retten en skriftlig fortegnelse over parternes krav (påstande) og begrundelser for kravet. Herefter vil retten afslutte sagens forberedelse og beramme tidspunkt for, hvornår det endelige retsmøde (hovedforhandlingen) skal gennemføres.

På dette tidspunkt i sagen, kan det ofte være en fordel, at parterne søger bistand hos en advokat.

Hovedforhandling og dom i småsager

Hovedforhandlingen foregår i hovedtræk som i de almindelige civile sager, hvor begge parter får lejlighed til at føre bevis gennem afhøringer. Hovedforhandlingen afsluttes med et mundtligt indlæg (proceduren), hvor hver part argumenterer for, hvorfor de skal have medhold i deres krav.

Retten afsiger herefter sin dom, hvilket enten sker med det samme eller inden for 2 uger efter hovedforhandlingen.

Stikord: småsager, forenklet proces, blanket

70 22 88 50 Kontakt Advokater