Regulering og forsikring

Forum Advokater er etableret på følgende adresse:

Havnevej 3, 4000 Roskilde

Vi kan kontaktes på telefon nummer +45 70 22 88 50 og mailadressen post@forumadvokater.dk

Forum Advokater er organiseret i kontorfællesskab således:

Forum Advokater, Advokatanpartsselskab, CVR 21 04 97 00. Forum Advokater, Advokatanpartsselskab har klientbankkonto i Danske Bank, under følgende kontonummer: 9173 – 2231709935.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimum her gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efterbeløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står ph en særskiltkonto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Alle advokater i Forum Advokater, Advokatanpartsselskab, er beskikket som advokater af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokatanpartsselskab samt Forum Advokater, Advokatanpartsselskab har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokaterne uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Forum Advokater, Advokatanpartsselskab har tegnet ansvarsforsikring hos Codan, Gammel Kongevej 60, 1790 København.

Kontorfællesskabet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne i kontorfællesskabet er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af advokaterne i kontorfællesskabet, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K,

www.advokatnaevnet.dk

Forum Advokater er etableret på følgende adresse:

Havnevej 3, 4000 Roskilde

Vi kan kontaktes på telefon nummer +45 70 22 88 50 og mailadressen post@forumadvokater.dk

Forum Advokater er organiseret i kontorfællesskab således:

Forum Advokater, Advokatanpartsselskab, CVR 21 04 97 00. Forum Advokater, Advokatanpartsselskab har klientbankkonto i Danske Bank, under følgende kontonummer: 9173 – 2231709935.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimum her gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efterbeløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står ph en særskiltkonto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Alle advokater i Forum Advokater, Advokatanpartsselskab, er beskikket som advokater af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokatanpartsselskab samt Forum Advokater, Advokatanpartsselskab har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokaterne uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Forum Advokater, Advokatanpartsselskab har tegnet ansvarsforsikring hos Codan, Gammel Kongevej 60, 1790 København.

Kontorfællesskabet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne i kontorfællesskabet er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af advokaterne i kontorfællesskabet, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K,

www.advokatnaevnet.dk