Dom

Dom

Retten kommer med sin afgørelse i form af en dom. I dommen angiver dommeren, hvad resultat af sagen skal være og giver samtidig en kortfattet begrundelse for resultatet, hvilket kaldes dommens præmisser.

Dommens præmisser og resultat bør læses med omhu, hvis man skal have den fulde forståelse af dommen. Det er særligt vigtigt, hvis man har tabt sagen og overvejer at anke dommen. I mange tilfælde beror dommens resultat i en vis grad på dommerens individuelle skøn, hvilket kan gøre det vanskeligt at vurdere, om dommen bør ankes.

I dommen tager dommeren også stilling i hvilken udstrækning den ene part skal betale den anden parts omkostninger i forbindelse med retssagen.

Det som retten bestemmer i en dom, skal almindeligvis udredes eller gennemføres inden 14 dage efter dommens afsigelse, hvilket kaldes fuldbyrdelsesfristen. Hvis sagen ankes inden for fuldbyrdelsesfristen, er der mulighed for, at den tabende part kan undlade at rette sig efter dommen indtil ankeinstansen har truffet afgørelse i sagen.

Stikord: dom - præmisser, sagsomkostninger - dom, anke, skøn, fuldbyrdelse, afgørelse

70 22 88 50 Kontakt Advokater