Sagen omhandlede en medarbejder, der siden 2002 arbejdede som social- og sundhedsassistent med personer med psykisk handicap på døgninstitutionen Grønsalen for Bo og Netværk Møn.

Medarbejderen blev gravid og gik på barsel. Under barslen blev hun forflyttet fra institutionen Grønsalen til det socialpsykiatriske bosted Langgade.

Hun anlagde herefter sag mod arbejdsgiveren med påstand om en godtgørelse svarende til 12 måneders løn efter ligebehandlingsloven, da hun mente, at der var tale om en væsentlig stillingsændring, der skulle sidestilles med en opsigelse samt at arbejdsgiveren ikke havde løftet bevisbyrden for, at forflyttelsen ikke var begrundet i hendes graviditet.

Arbejdsgiveren begrundede forflyttelsen med samarbejdsvanskeligheder mellem medarbejderen og de øvrige ansatte, samt at ændringen i medarbejderens arbejdsvilkår ikke var at betragte som en væsentlig ændring i ansættelsesforholdet.

Byretten kom frem til, at medarbejderen ikke kunne anses som opsagt, da der ikke var tale om en væsentlig ændring af medarbejderens ansættelsesforhold. Endvidere lagde byretten vægt på, at det var tilstrækkeligt dokumenteret ved hjælp af vidneforklaringerne og processkrifterne, at begrundelsen for forflyttelsen var samarbejdsvanskeligheder og ikke medarbejderens graviditet.

Byretten frifandt herefter arbejdsgiveren.

Østre Landsret stadfæstede byrettens afgørelse.

Østre Landsrets dom af 8. april 2011. 14. afd. Sag B- 2231-10

BEMÆRKNINGER

I henhold til lov om ligebehandling § 8 a, er forældre, der vender tilbage fra barsel, berettiget til at vende tilbage til det samme eller et tilsvarende arbejde med arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige for dem.

Hvis en virksomhed beslutter at ændre væsentligt i en medarbejders ansættelsesvilkår under barselsorlov, herunder forflytte medarbejderen, vil det ofte kunne være i strid med ligebehandlingsloven, hvilket retspraksis har talrige eksempler på.

I den konkrete sag kom retten imidlertid frem til, at der ikke var tale om en krænkelse af ligebehandlingslovens regler, da den nye arbejdsplads ikke væsentligt afveg fra den tidligere og da samarbejdsvanskeligheder var en saglig begrundelse for forflyttelsen.