En fotograf, F, tog et portrætfoto af en journalist, S, til brug ved et forlags udgivelse af en bog, S havde skrevet.

S havde i 2009 ligeledes skrevet en kronik i Politiken, og billedkunstneren K anvendte fotografiet i en stærkt pornografisk kollage, der angiveligt var en reaktion på den pågældende kronik.

Landsretten statuerede (i lighed med byretten), at F iht. Ophavsretslovens § 70 havde eneret til at råde over det pågældende billede. K havde derfor handlet i strid med Ophavsretslovens § 3 stk. 2 ved at anvende billedet i sin kollage og han skulle herefter i medfør af Ophavsretslovens § 83 stk. 1 og 3 betale vederlag og godtgørelse til F. Efter forholdets grovhed tiltrådte landsretten, at beløbene var fastsat til henholdsvis kr. 5.000,00 og kr. 25.000,00 som påstået af F.

Kommentar:
Kr. 5.000,00 svarer til det vederlag, F havde modtaget fra forlaget.

K gjorde under sagens behandling for såvel byret som landsret en række anbringender omkring bl.a. kunstnerisk frihed og ytringsfrihed gældende, ligesom det forhold, at billedet var beskåret i forhold til originalen og at der i øvrigt ikke bestod forvekslingsmulighed, også blev anført til støtte for frifindelsespåstanden.

UfR 2013.1704Ø