I december 2014 orienterede vi om et fremsat lovforslag om ophævelse af 70 års-reglen i forskelsbehandlingsloven, hvorefter det ikke længere skal være muligt at indgå aftale om, at medarbejdere automatisk fratræder, når de fylder 70 år.

Ændringen er med virkning fra 1. januar 2016 trådt i kraft, og det betyder, at aftaler om fratrædelse på grund af alder ikke længere gyldigt kan indgås i hverken individuelle aftaler, kollektive aftaler eller overenskomster.
Hvis du sidder med en individuelt forhandlet ansættelseskontrakt med en bestemmelse om, at du automatisk fratræder ved det fyldte 70. år eller derover, er din kontrakt i strid med ansættelsesbevisloven, og bestemmelsen skal derfor tages ud.

Gældende overenskomster og kollektive aftaler om pligtmæssig aldersbetinget fratræden er fortsat gyldige – dog kun frem til det tidspunkt, hvor overenskomsten eller den kollektive aftale kan opsiges til ophør.

Forskelsbehandlingslovens § 5a, stk. 3 er ikke berørt af lovændringen, og overenskomstbestemmelser indgået før 1. januar 2008, der indeholder aldersgrænser, kan derfor opretholdes, hvis aldersgrænsen er såvel objektivt som rimeligt begrundet i et legitimt formål inden for rammerne af dansk ret, og midlerne til at opfylde det pågældende formål er hensigtsmæssige og nødvendige. Rent individuelle begrundelser som f.eks. omkostningsbegrænsning eller forbedring af konkurrenceevnen er ikke at betragte som legitime formål af almen interesse.