Økonomi- og erhvervsministeren har sendt et lovforslag i høring, der, såfremt det bliver vedtaget, vil medføre, at blandt andet forbrugerklagenævnsafgørelser kan fuldbyrdes gennem fogedretten.

Som lovgivningen er i dag, har forbrugeren ingen muligheder for at tvinge en erhvervsdrivende til at efterleve en afgørelse truffet af Forbrugerklagenævnet eller et andet privat ankenævn, med mindre han først indbringer sagen for retten, og ad den vej får afsagt en dom over den erhvervsdrivende.

Hvis en erhvervsdrivende ikke følger Forbrugerklagenævnets afgørelse, vil han blive opført på Forbrugerstyrelsens liste over erhvervsdrivende, der ikke følger nævnets afgørelser. Listen kan findes på firmatjek.

Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen har den 6. februar 2009 sendt et lovforslag i høring, der medfører, at afgørelser truffet af private klagenævn, herunder Forbrugerklagenævnet, skal kunne fuldbyrdes med hjælp fra fogedretten, hvis den erhvervsdrivende ikke har opfyldt nævnets afgørelse senest 6 uger efter, at afgørelsen er forkyndt for vedkommende.

Hvis én af parterne er af den opfattelse, at nævnets afgørelse er forkert, skal den pågælden-de part indbringe nævnets afgørelse for domstolene inden 6 uger efter, at afgørelsen er forkyndt for vedkommende. I modsat fald har afgørelsen retskraft. Retten skal undtagelsesvis kunne tillade, at en afgørelse indbringes senere end 6 uger, dog inden 6 måneder, fra forkyn-delse af afgørelsen, såfremt der foreligger særlige omstændigheder.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at det kun er afgørelser mod den erhvervsdrivende, der kan tvangsfuldbyrdes, idet det samtidig med lovforslaget skal sikres, at de private klagenævn ikke kan træffe afgørelser, der pålægger forbrugeren en forpligtelse. Konsekvensen heraf må blive, at såfremt en erhvervsdrivende har et krav mod forbrugeren i tilfælde af, at den erhvervsdrivende får medhold ved Forbrugerklagenævnet, er han tvunget til at indbringe dette krav for domstolene, såfremt forbrugeren ikke frivilligt efterkommer den erhvervsdrivendes krav.

Forslaget er i høring frem til den 20. februar 2009.

Vi følger naturligvis udviklingen i sagen.