Lov om erhvervsdrivende fonde er blevet ændret. Loven, der har været igennem en opdatering og modernisering, er trådt i kraft den 1. januar 2015, jf. bekendtgørelse nr. 1386 af 10. december 2014.
Loven, der blev vedtaget den 3. juni 2014, bygger på Erhvervsfondsudvalgets rapport af 18. december 2012. Erhvervsfondsudvalget havde blandt andet til opdrag at vurdere, i hvilket omfang moderniseringen af selskabsloven i 2009 burde have konsekvenser for de erhvervsdrivende fonde. Udvalgets rapport indeholdt blandt andet udkast til lovforslag for erhvervsdrivende fonde og udkast til anbefalinger for god fondsledelse. Komitéen for god fondsledelse udstedte i december 2014 de første 16 anbefalinger til god fondsledelse.
Loven medfører bl.a. større åbenhed om fondene og skærpede krav til ledelsen. Af væsentlige ændringer kan blandt andet nævnes følgende:
– Erhvervsstyrelsen, der overtager rollen som fondsmyndighed for alle erhvervsdrivende fonde fra Civilstyrelsen, får som fondsmyndighed yderligere tilsyns- og kontrolkompetencer.

o Fondsmyndigheden får mulighed for at afsætte et bestyrelsesmedlem, der ”har vist sig uegnet” til at udføre hvervet. Tidligere var det et krav, at bestyrelsesmedlemmet havde ”vist sig klart uegnet”.
o Fondsmyndigheden kan give bestyrelsen påbud om at afskedige en direktør, hvis denne klart ikke lever op til de krav, der stilles for at varetage den daglige ledelse af fonden.

– Stiftelse.

o Det er muligt at stifte frem i tid, og at stifte med regnskabsmæssig virkning både tilbage i tid og frem i tid.
o Anmeldelsesfristen er ændret fra 3 måneder til 2 uger efter stiftelsen. Tilsvarende er fristen for anmeldelse af efterfølgende ændringer ændret fra 4 uger til 2 uger. Anmeldelsesfristerne følger herefter anmeldelsesfristerne i selskabsloven.

– Fondens revisor tildeles en mere central rolle.

o Der skal afholdes et årsregnskabsmøde årligt, hvor revisor – medmindre der opnås enighed om andet – har mødepligt.
o Revisor har ret til at indkalde til bestyrelsesmøde på lige fod med ledelsesmedlemmer og fondsmyndigheden.
o Revisor har pligt til straks at give meddelelse til fondsmyndigheden i tilfælde af ikke uvæsentlige overtrædelser af fondslovgivningen eller fondens vedtægter, der ikke straks berigtiges.

– Nye krav til sammensætningen i bestyrelsen.

o Fondens direktør må ikke være hverken formand eller næstformand i bestyrelsen. Muligheden for, at fondsmyndigheden kan dispensere fra dette forbud, videreføres således ikke.
o Bestyrelsens formand eller næstformand kan ikke være direktør i en dattervirksomhed eller i en associeret virksomhed, medmindre der opnås samtykke hertil fra fondsmyndigheden.
o Dattervirksomheder eller associerede virksomheder må ikke udpege medlemmer til fondsbestyrelsen.
o Stifter og dennes familie kan fortsat ikke udgøre flertallet af bestyrelsens medlemmer – dette kombineres med en regel om, at et vist antal bestyrelsesmedlemmer skal være uafhængige af stifter (væsentlige gavegivere og bidragsydere sidestilles med fondens stiftere).
o Fondsbestyrelsens sammensætning skal bringes i overensstemmelse med de nye regler på det første bestyrelsesmøde efter 1. januar 2015.

– Bestemmelse om ledelsens vederlag.

o Vederlag til ledelsen skal dels være sædvanligt efter arten og omfanget af det arbejde, der skal udføres, dels forsvarligt i forhold til fondens og, hvis der er tale om en fond med datterselskaber, koncernens økonomiske stilling. Begge betingelser skal være opfyldt. Et vederlag, der i lyset af det udførte arbejde isoleret set må betragtes som sædvanligt, kan samtidig være uforsvarligt i forhold til fondens/koncernens økonomiske stilling, hvorfor en tilpasning af vederlaget til de økonomiske forhold er påkrævet.
o Bestemmelsen er udvidet til at omfatte samtlige registrerede ledelsesmedlemmer, hvilket vil sige såvel bestyrelse som direktion.
o Vederlag til ledelsen og ledelsens nærtstående skal fremgå af årsrapporten.

– Fondsbestyrelsen skal årligt forholde sig til Anbefalingerne for god Fondsledelse, der som nævnt er udstedt af Komitéen for god fondsledelse.

o Anbefalingerne er ikke bindende. Fondsbestyrelsen skal dog tage stilling til anbefalingerne under alle omstændigheder ud fra et ”følg eller forklar”-princip, da fondene fra og med 2015 i årsrapporten skal redegøre for, enten om fonden følger de enkelte anbefalinger, eller hvordan den i modsat fald har valgt at indrette sig.
Samtidig med lovens ikrafttræden er der udstedt nye bekendtgørelser og vejledninger. Sidstnævnte kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk/vejledninger.