Et holdingselskab, der blev stiftet ved skattefri aktieombytning, og hvis aktivitet bestod i at eje et datterselskab, havde fratrukket udgifter til revisor og advokat afholdt i forbindelse med stiftelsen.

Skattemyndighederne godkendte ikke fradraget bl.a. henset til, at der ikke var tale om etablering af en erhvervsvirksomhed efter særreglen i ligningslovens § 8 J. Landsretten fastslog, at fradrag efter § 8 J forudsatte, at udgifterne var afholdt i forbindelse med etablering eller udvidelse af en erhvervsvirksomhed. Retten fandt herefter, at det forhold, at holdingselskabet besad aktier i et datterselskab, ikke i sig selv medførte, at selskabets virksomhed måtte betragtes som erhvervsvirksomhed.

Holdingselskabet fik heller ikke medhold i en subsidiær påstand om, at der skulle indrømmes fradrag for revisor- og advokatomkostningerne i det efterfølgende år, hvor holdingselskabet anførte, at det havde indtægter.

(TfS 2002.993 ØLD).

Kommentar: Med dommen er en omdiskuteret afgørelse fra Landsskatteretten blev stadfæstet. Området for hvad der er etablering af virksomhed er herved blevet indskrænket.