Arbejdstageren var blevet bortvist af sin arbejdsgiver, fordi han over en periode på 5 måneder via sin arbejdsmobiltelefon havde købt private togbilletter for samlet 1.282 kr. for arbejdsgiverens regning.

Det blev under sagen i byretten og landsretten lagt til grund, at der i arbejdsstedets personalehåndbog ikke var givet vejledning om, hvilke private formål en arbejdsmobiltelefon kunne anvendes til, ligesom der ikke forelå nogen anden intern instruks herom. Byretten fandt på denne baggrund bortvisningen uretmæssig. Arbejdsgiveren ankede byretsdommen til Østre Landsret, som fandt, at bortvisningen havde været berettiget. Østre Landsret lagde blandt andet vægt på, at det burde have stået arbejdstageren klart, at hans arbejdsmobiltelefon var et arbejdsredskab, som ikke uden arbejdsgiverens udtrykkelige accept kunne benyttes til betaling af rent private udgifter.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-22-0676.