Ligebehandlingsnævnet har truffet afgørelse i en sag omkring overtrædelse af ligebehandlingsloven. Klagen blev indgivet i anledning af, at en butikschef i en tøjbutik på sin private Instagram-profil søgte efter ”en sød pige og supersælger”.
Det følger af ligebehandlingsloven, at en virksomhed i forbindelse med annoncering ikke må anføre, at der søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn.
En mand, som kender butikschefen privat, læste opslaget på Instagram og klagede over det til Ligebehandlingsnævnet, idet det efter hans opfattelse var i strid med ligebehandlingsloven, at der blev søgt efter personale på baggrund af køn.
Virksomheden gjorde gældende, at de ikke kunne drages til ansvar for, hvad deres ansatte på eget initiativ og uden bemyndigelse lagde op på en privat profil, og fremlagde samtidig to eksempler på stillingsannoncer, som sædvanligvis blev brugt i forbindelse med ansættelser, og hvoraf intet fremgik om krav til bestemt køn.
Ligebehandlingsnævnet nåede frem til, at opslaget på Instagram måtte sidestilles med annoncering i ligebehandlingslovens forstand, og at det forhold, at virksomheden søgte ”en sød pige og supersælger” var i strid med annonceringsbestemmelsen i ligebehandlingsloven.
Det gjorde ingen forskel, at opslaget skete på butikschefens private Instagram-profil, da butikschefen efter Ligebehandlingsnævnets opfattelse handlede på virksomhedens vegne.
Klager søgte i øvrigt ikke stillingen, hvorfor han ikke blev tilkendt en godtgørelse.