Med vedtagelsen af lov nr. 2226 af 29. december 2020 har Folketinget vedtaget et indgreb mod skattefordelene ved forældrekøb.

Indgrebet består af to elementer. For det første kan der ikke af friværdien af forældrekøbslejligheden opnås kapitalafkast til beskatning i kapitalindkomsten. For det andet kan der ikke opnås fradrag for renter i virksomhedsordningen.

De nye regler har virkning i forhold til “nærtstående”.  Nærtstående er skatteyderens (eller eventuel ægtefælles) forældre, bedsteforældre, børn eller børnebørn eller nogen af disses ægtefæller.

Først og fremmest kan det slås fast, at det ikke er udelukket at anvende virksomhedsskatteordningen. Dette kan have betydning i forhold til, hvor en skatteyder er ophørt med at drive en anden virksomhed i virksomhedsskatteordningen, men hvor det ønskes, at en konto for opsparet overskud ikke kommer til beskatning. Det kan også have betydning for, om der ønskes succession i virksomhedsskatteordningen.

De to elementer betyder med andre ord, at et beregnet afkast (kapitalafkastet) af formuen (friværdien i ejendommen) ikke kan flyttes fra beskatning i personlig indkomst til beskatning i kapitalindkomsten. Dette led har pt. ikke betydning, da kapitalafkastsatsen på grund af renteniveauet er 0. Men med et højere renteniveau og dermed en positiv kapitalafkastsats kan dette have indvirkning på den skattepligtige indkomst.

Det andet element er mere føleligt. Hidtil har renterne kunnet flyttes fra en fradragsværdi på 33% til en fradragsværdi på ca. 56% i den personlige indkomst. Rent teknisk/praktisk vil den forøgede beskatning ske ved, at der skal beregnes en yderligere rentekorrektion.

Reglerne er trådt i kraft den 1. januar 2021.

Det er forventningen, at de nye regler vil medføre en meget formindsket anvendelse af virksomhedsskatteordningen.