I denne sag bestemte domstolen, at når en gæld i et interessentskab er oparbejdet af interessentskabet før det tidspunkt, hvor kreditorerne får underretning om, at en interessent udtræder af interessentskabet, hæfter den pågældende interessent for gælden. Det kostede i denne sag en interessent ca. kr. 73.000,00 i en sag om antidumpingtold.

Dommen er ikke ensbetydende med, at man kan eksekvere denne forpligtelse overfor interessenten i fogedretten – dette beror på det mere processuelle i at opnå dom over interessenten personligt og ikke kun over interessentskabet, således som det er behandlet andetsteds i Lovorientering/selskabsret (Vestre Landsrets kendelse af 20. juni 2003).