Et selskab havde haft berettiget forventninger om at kunne indvinde råstoffer på et eksproprieret areal, og erstatningen skulle fastsættes ud fra den mistede fortjeneste

Sagen angik fastsættelse af erstatning for et jordareal, som indeholdt råstoffer, og som blev eksproprieret til brug for anlæg af et tilslutningsanlæg til Holbækmotorvejen. Spørgsmålet var, om ejeren (Nymølle Stenindustrier) havde haft en berettiget forventning om at kunne indvinde råstofferne på arealet, og i givet fald om erstatningen skulle fastsættes på grundlag af Nymølle Stenindustriers indtægtstab ved ikke at kunne indvinde disse råstoffer (brugsværdi) eller på grundlag af en skønnet handelsværdi for arealet.

Nymølle Stenindustrier, som er et professionelt råstofindvindingsselskab, erhvervede efter et udbud ejendommen i 1999 fra Strukturdirektoratet. Af udbudsmaterialet fremgik, at ejendommen i regionplanen var udlagt som graveområde til indvinding af grus, og at der kunne forventes opnået gravetilladelse. Det fremgik endvidere, at der var planlagt en udvidelse fra 4 til 6 spor af motorvejen mellem Hedehusene og tilslutningsanlægget Roskilde Vest. Regionplanen indeholdt ikke noget om det tilslutningsanlæg, der senere blev bygget på det eksproprierede areal.

For så vidt angår spørgsmålet om berettigede forventninger, lagde Højesteret til grund, at oplysningerne i udbudsmaterialet ikke gav grundlag for at forvente indgreb ud over, hvad en udbygning fra 4 til 6 spor ville kunne medføre, og Højesteret fandt, at Nymølle Stenindustrier på tidspunktet for erhvervelsen af ejendommen måtte forvente at kunne få tilladelse til råstofindvinding på hele ejendommen bortset fra den del, der ville skulle anvendes til udvidelsen med ekstra spor.

Højesteret fandt, at erstatningen skulle fastsættes på grundlag af den indtjening, som selskabet havde mistet ved ikke at kunne indvinde råstofferne i arealet med tillæg af arealets handelsværdi efter endt indvinding (brugsværdierstatning).

Højesteret lagde vægt på, at Nymølle Stenindustrier erhvervede arealet med henblik på råstofindvinding, at selskabet på ekspropriationstidspunktet var tæt på at påbegynde indvindingen, at det eksproprierede areal havde en særlig værdi for Nymølle Stenindustrier, at fastsættelse af handelsværdien for arealet var behæftet med usikkerhed, at den skønnede handelsværdi var væsentligt mindre end den mistede indtjening, og at Nymølle Stenindustrier ikke kunne begrænse sit tab ved at købe andre ejendomme som erstatning for det eksproprierede areal.

Landsretten var nået til, at selskabet skulle betale 4.525.000 kroner til Vejdirektoratet.

Højesterets dom i sag 141/2016 – dom 12.05.2017.