Efter aktieavancebeskatningsningsloven er det altid den først købte aktie der sælges (FIFO-princippet). Ved TfS 2001.907 tog Ligningsrådet stilling til en særlig situation. Medarbejderne i et selskab havde fået medarbejderaktier i 1998. Disse aktier var båndlagt i 5 år. Selskabet ønskede nu at lave en incitamentsaflønning, hvor medarbejderne ville modtage aktier eller aktieoptioner. For at betale skatten, måtte medarbejderne sælge nogle aktier. Spørgsmålet var om det var de ældste aktier (de båndlagte) eller de nye aktier der blev solgt. Ligningsrådet svarede, at skattemæssigt ville de ældste aktier blive anset for de først solgte, uanset at de ældste aktier aktier fortsat var båndlagt.
(TfS 2001.907 LR).

Kommentar: Afgørelsen er helt i overensstemmelse med aktieavancebeskatningsloven. At resultatet så en sjælden gang bliver lidt mærkeligt er der ikke noget at gøre ved. I den her beskrevne situation kan det få særlig betydning at FIFO-princippet anvendes, såfremt der er tale om børsnoterede aktier der har været ejet i mindre end 3 år. Dette skyldes, at man skal anvende den såkaldte aktie-for-aktie metode.

Hvis en person f.eks. i år 2000 har modtaget nom. 5.000 kr. aktier til kurs 100 som båndlagte medarbejderaktier og han i 2001 køber nom. 5.000 aktier til kurs 200, samt sælger de i 2001 anskaffede nom. 5.000 aktier til kurs 300, fører FIFO-princippet til at de båndlagte aktier fra 2000 er afstået. Aktie for aktie-metoden fører til, at anskaffelsessummen for de solgte aktier er kurs 100. Der bliver altså en fortjeneste på 200 kurspoint eller kr. 10.000. Da gevinst på aktier ejet i mindre end 3 år beskattes som kapitalindkomst med marginalt 59%, kan salget i 2002 altså medføre, at der skal betales kr. 5.900 i skat, uanset at der alene er solgt aktier anskaffet i 2001 for kr. 10.000, og at fortjenesten isoleret set kun er kr. 5.000.

Var gennemsnitsmetoden blev anvendt, ville anskaffelsessummen være kurs 150 eller kr. 7.500. For børsnoterede aktier anvendes gennemsnitsmetoden dog først, når aktierne har været ejet i mere end 3 år.