Ændringer til lov om fonde og visse foreninger trådte i kraft den 1. september 2014

Fonde, der stiftes fra 1. september 2014, skal som udgangspunkt have aktiver på mindst 1 mio. kr. Herved forøges kapitalkravet (tidligere 250.000 kr.) væsentligt. En tilsvarende ændring af kapitalkravet er ikke vedtaget for så vidt angår de erhvervsdrivende fonde.

Eksisterende fonde, hvor aktiverne udgør en værdi, som er lavere en kapitalkravet vil fra 1. september 2014 ikke længere være omfattet af fondsloven, hvilket blandt andet kan få betydning i forhold til, hvorledes fonden beskattes. Opmærksomheden henledes dog på, at enkelte af fondslovens regler samt almindelige fondsretlige grundsætninger, jf. § 1, stk. 6 fortsat vil være gældende.

I fonde, der stiftes fra 1. september 2014, skal mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer være uafhængige af stifteren. Kravet betyder ikke, at eksisterende fonde som udgangspunkt skal ændre deres bestyrelsessammensætning. Men hvis fondens vedtægter om bestyrelsens sammensætning ændres, da skal bestemmelsen overholde de nye regler.

Meddelelse om ændring af bestyrelsens sammensætning skal indsendes til Civilstyrelsen senest 4 uger efter ændringens vedtagelse.

Bestyrelsen har pligt til hurtigst muligt og inden for 2 uger at indsende kopi af de ønskede årsregnskaber til fondsmyndigheden, når fondsmyndigheden anmoder om disse.

Med de nye ændringer er der etableret en adgang for bestyrelsen til at uddele gaver modtaget af fonden, uanset at der ikke foreligger en skriftlig bestemmelse fra gavegiveren om, at gaven skal anvendes til uddeling.

Dog skal gaven udgør et ubetydeligt beløb efter fondens forhold, og det skal klart kunne antages at have været gavegiverens ønske, at gaven skulle anvendes til uddeling.