Afdøde havde i 1982 og 1983 givet hvert af sine børn en gave i form af et pantebrev på kr. 8.000. Pantebrevene gav pant i gavegivers ejendom. Hovedstolen forfaldt ved salg af ejendommen eller ved gavegivers død. Endvidere skulle pantebrevene først forrentes fra gavegivers død eller et eventuelt salg af ejendommen. Landsretten fandt, at gaverne ikke var virkeligt ydede, og at de påtagne gældsforpligtelser derfor ikke kunne fradrages i boet.
(TfS 2001.854 ØLK)

Kommentar: Selvom boafgiften er kommet ned på en behersket størrelse (15% af den del der overstiger kr. 216.900 inden for den nærmeste familie), gøres der anstrengelser for at undgå boafgiften. Ideen i sagen var for så vidt god nok. Den var bare ikke lovmedholdelig. Der ville ikke blive nogle boafgifter til det offentlige, såfremt det var tilladt for arvelader at give gavegældsbreve, der først forfalder ved død. F.eks. ville en 40-årig med 2 børn kunne give ca. kr. 100.000 gaveafgiftsfrit til disse om året. Levede den 40-årige i yderligere 40 år, ville hans børn kunne have tilgodehavender på ham på ca. kr. 4 mio. ved hans død. Dødsboet ville næsten med garanti være insolvent!