Susanne Graffmann

Partner, advokat (H)

Advokatfirmaet Susanne Graffmann ApS.

CVR nr. 36946571

Om mig:

Jeg er uddannet advokat, og har gennem mere end 20 år beskæftiget mig med en række forskellige fagområder.

Strafferet – dels straffesager, hvor vi repræsenterer den tiltalte, og dels bistandsadvokatsager, hvor vi bistår den forurettede bl.a. med erstatningskrav.

Skilsmisser – dels sager, hvor vi repræsenterer den ene part og kun varetager dennes interesser, og dels bobehandlersager, hvor min chef er skifteretten og hvor jeg som arbejder som neutral opmand i parternes bodeling og skal udarbejde en opgørelse om deling af parternes aktiver og passiver efter en samlivsophævelse/-separation eller skilsmisse.

Forældremyndighedssager – herunder sager om bopæl, om samvær og om forældremyndighed.

Testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter – herunder testamenter for gifte, for samlevende, og børnetestamenter.

Jeg deltager løbende i relevante kurser og uddannelse for at være ajour med sagsbehandlingen indenfor de pågældende områder.

F.eks. indførtes i starten af 2018 et nyt system til sagsbehandling af civile retssager via internettet på www.minretssag.dk. F.eks. forældremyndighedssager og klagesager over Familieretshusets afgørelser behandles via portalen.

Mange af vores kunder er i en sårbar eller presset situation, når de kontakter os, og jeg gør mit yderste for at imødekomme kunderne. Jeg ønsker, at kunderne skal opleve, at de får en professionel hjælp, og at de samtidigt oplever en medarbejder, der udviser evne til at forstå netop deres situation.

Jeg blev advokat i København i 1990. Arbejdede mere end 12 år ved domstolene, først ved retterne i Korsør og Køge og Østre Landsret, samt i en årrække ved domstolsstyrelsen med digitalisering af den elektroniske tingbog.

Fra 2003 har jeg været advokat i Køge, og fra 2007 som partner hos ADVODAN Køge.

Fra 2015 har jeg indgået i samarbejde med Forum Advokater, og siden 2017 tillige i samarbejde med advokat Susanne Ravn været hjemmehørende i Roskilde. Der er således et kontorfællesskab med Forum Advokater.

Jeg har møderet for Højesteret, og er af Justitsministeriet udpeget som beneficeret forsvarer. Jeg arbejder ofte også som valgt forsvarer eller som bistandsadvokat for mennesker, der har været udsat for en forbrydelse og skal vidne mod deres overfaldsmand i retten.

Derudover har jeg siden marts 2012 været udpeget som autoriseret bobehandler af Justitsministeriet. Der er kun tre sådanne bobehandlere i vores store retskreds. Gennem de sidste 25 år har jeg arbejdet med familieretlige tvister både ved domstolene og som advokat.

Endelig har jeg i mere end 15 år beskæftiget sig indgående med tinglysning, herunder elektronisk registrering af rettigheder over fast ejendom. Jeg har undervist i emnet både før og efter den elektroniske tinglysning, herunder er det naturligt at arbejde med rådgivning om køb og salg af fast ejendom.

I fritiden har jeg et stærkt netværk, blandt andet med bestyrelsesarbejde i lokale foreninger, og jeg deltager i advokatvagten på Roskilde bibliotek.

Advokatfirmaet Susanne Graffmann ApS

CVR nr. 36946571

Bank: Nordea A/S – klientkontonummer: 2233-8982 605 106

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokatansvarsforsikring og stillet garanti er hos Codan forsikring efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Advokatfirmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

Advokatfirmaet Susanne Graffmann ApS er en del af Advokatsamfundet.

Advokaterne hos Advokatfirmaet Susanne Graffmann ApS er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Susanne Graffmann ApS og/eller utilfredshed med en af Advokatfirmaet Susanne Graffmann ApS advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.