Ved lov nr. 387 af 25. maj 2009 blev det muligt at få udbetalt sin SP-opsparing. Udbetalingen sker ved at man udfylder en blanket, som herefter fremsendes til ATPs hovedkontor og beløbet udbetales herefter når sagen er ekspederet hos ATP.

Under et fogedretsmødet afholdt efter ovennævnte lovs ikrafttræden forespurgte kreditor debitor om, hvorvidt debitor havde anmodet om at få sin SP-opsparing udbetalt. Debitor oplyste, at hun havde udfyldt og fremsendt blanket til ATP, men at hun på tidspunktet for fogedretsmødets afholdelse endnu ikke havde modtaget beløbet.

Udbetalingen af SP-opsparingen afventede alene sagsbehandlingstiden hos ATP, hvorfor kreditor ønskede at foretage udlæg i det endnu ikke udbetalte beløb. Kreditor gjorde til støtte for sit synspunkt gældende, at der var tale om et beløb, der kunne sidestilles med overskydende skat, som der kan foretages udlæg i selvom den overskydende skat ikke er udbetalt.

Skyldneren protesterede imod udlægget.

Fogedretten afsagde kendelse. Fogedretten fandt, at SP-opsparingen – der på tidspunktet for fogedretsmødets afholdelse ikke var udbetalt – fortsat var beskyttet efter ATP-lovens § 29, der lyder som følger:

Krav på ydelser efter denne lov, bortset fra udbetalinger som nævnt i § 17 i, stk. 2, 2. og 3. pkt., kan ikke gøres til genstand for arrest, eksekution eller anden retsforfølgning. Retshandler, der afsluttes af den berettigede med hensyn til disse krav, er ugyldige.

Kreditor kærede kendelsen til Vestre Landsret.

Landsretten stadfæstede Fogedrettens kendelse. Landsretten anfører i sin kendelse, at der hverken i loven eller forarbejderne til lov nr. 387 af 15. maj 2009 er taget stilling til, hvornår beskyttelsen af SP-opsparingen ophører. Uanset dette anfører Landsretten, at indtil udbetalingen har fundet sted er Landsretten af den opfattelse, at SP-opsparingen fortsat må anses for værende omfattet af ATP-lovens § 29, hvorfor der ikke kan foretages udlæg heri.

Kommentarer:

Kendelsen har gjort op med den tvivl, der opstod omkring muligheden for at foretage udlæg i SP-opsparing, som ejeren havde anmodet om at få udbetalt, men som p.t. ikke var udbetalt grundet sagsbehandlingstid hos ATP. Forinden kendelsen var der usikkerhed om, hvorvidt SP-opsparing, som man havde anmodet om at få udbetalt kunne sidestilles med overskydende skat, som ikke var udbetalt. Der kan foretages udlæg i overskydende skat, som ikke er udbetalt, hvorfor det var interessant at få afklaret, om SP-opsparing, som man har anmodet om at få udbetalt, ville kunne sidestilles hermed.

Det er bemærkelsesværdigt, at lovgiver hverken i loven eller forarbejderne har taget stilling til, hvornår beskyttelsen efter ATP-loven § 29 ophører.

Kreditor i ovennævnte sag fandt det kritisabelt, at beskyttelsen kunne opretholdes, når den manglende udbetaling alene skyldtes, at sagsbehandlingstiden hos ATP var lang grundet modtagelsen af et stort antal anmodninger om udbetaling af SP-opsparing.

Der er ingen tvivl om, at havde beløbet været udbetalt og indgået på debitors konto, ville der ikke længere være et beskyttelseshensyn og kreditor ville kunne have foretaget udlæg heri.

Landsretten har fastslået, at selvom man har anmodet om at få sin SP-opsparing udbetalt så er SP-opsparingen beskyttet imod udlæg indtil man har modtaget beløbet på sin konto eller på check. Landsretten finder ikke, at forholdet kan sammenlignes med udlæg i ikke udbetalt overskydende skat.

(Landsrettens kendelse er optrykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2009 side 2646V.)