Ved dom af 23. januar 2007 frifandt Sø- og Handelsretten en direktør for udsendelse af op mod 1400 uanmodede e-mails.

Tiltalte var direktør i et selskab, hvis formål var handel og investering og hermed beslægtet virksomhed. Tiltalte var den eneste direktør i selskabet.

I december 2003 modtog Forbrugerstyrelsen nogle klager over selskabets uanmodede e-mails. Klagerne var en lang række virksomheder, myndigheder og foreninger. Selskabet havde udsendt en e-mail i selskabets navn og med selskabet ved direktøren som underskriver. I emnefeltet stod der ”Slip for skattefar!”, og e-mailen indeholdt reklamemateriale, som er omfattet af markedsføringslovens § 6 om uanmodet henvendelse, også kaldet ”spamreglen”. Anklagemyndigheden rejste på den baggrund sag mod direktøren personligt med påstand om idømmelse af straf i form af bøde for overtrædelse af spamreglen. Anklagemyndigheden rejste ikke tiltale over for selskabet, da det i mellemtiden var taget under konkursbehandling.

Under sagen forklarede direktøren, at selskabet havde outsourcet etablering og vedligeholdelse af deres hjemmeside, herunder udsendelse af et nyhedsbrev, og det var således ikke selskabet eller direktøren selv, der havde stået for udsendelsen. På hjemmesiden var det muligt at anmode om at få tilsendt selskabets nyhedsbrev, og på baggrund heraf var der oprettet en database med 5-600 navne. Det var meningen, at e-mailen alene skulle fremsendes til de navne, der optrådte i databasen.

Det blev endvidere forklaret af den virksomhed, som havde håndteret udsendelserne, at det formentlig var sket en sammenblanding af selskabets database og andre databaser, som virksomheden havde liggende i sine systemer.

Under sagen gjorde forsvaret blandt andet gældende, at direktøren hverken var ansvarlig for eller havde medvirket til udsendelserne, og at han ikke i kraft af sin ansættelse som direktør kunne anses som erhvervsdrivende i markedsføringslovens § 6’s forstand.

Retten udtalte, at den erhvervsdrivende, der har udsendt henvendelserne, var selskabet og ikke direktøren personligt. Retten lagde dog også vægt på, at det ikke var direktøren eller selskabet, men en tredjepart, der havde stået for udsendelsen. På baggrund heraf frifandt retten direktøren for overtrædelse af markedsføringslovens § 6.

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted. Bender von Haller Dragsted leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.