Ændringerne træder i kraft den 1. april 2019
Forum Advokater har lavet dette 3-minutters overblik over de nye regler.
Hvis I har spørgsmål, så er vi flere, der kan svare.

DETTE SKER FRA 1. APRIL:

 • ALLE familieretlige sager starter i FAMILIERETSHUSET.De behandles altså ikke længere i statsforvaltningen (eller statsamtet, som det tidligere hed, og som nogle stadig tror, det hedder).
  Det er dog i samme bygning(er) og stort set med de samme medarbejdere som i dag.
 • Familieretshuset får en BØRNEENHED, hvor man hjælper børnene, og hvor de bl.a. får mulighed for særlig
  børnerådgivning og får en kontaktperson.
 • Hvis sagerne skal videre til retten, skal de sendes fra Familieretshuset til retten.
 • Sagerne sendes altid til FAMILIERETTEN.
  Det er samme ret og samme medarbejdere som i dag, men kaldes Familieretten.
 • Første henvendelse til FAMILIERETSHUSET skal ALTID ske digitalt med din egen NemID.
  Henvendelse fra advokaten vil blive afvist.Derfor skal du altid selv rette henvendelse til Familieretshuset eller medbringe nøglekort til det første møde her på kontoret, så vi kan hjælpe med 1. henvendelse.
 • Senere henvendelse behøver ikke ske med anvendelse af NemID. Advokaten kan derfor godt skrive til
  Familieretshuset.
 • Alle de sager, Familieretshuset modtager, opdeles i 3 grupper:
  • Grønne = de nemme (lovens § 5)
  • Gule = de mere besværlige (lovens § 6)
  • Røde = de endnu mere besværlige (lovens § 7)
 • Alle sagerne oplyses i Familieretshuset, og det er Familieretshuset, der videresender de sager, der skal videre til
  Familieretten og bestemmer, hvornår det skal ske.
 • Sager, der afgøres i Familieretshuset, kan indbringes for Familieretten. Og ikke længere – de kan altså ikke ankes
  til Landsretten uden Procesbevillingsnævnets tilladelse.
 • Sager, der er sendt videre til Familieretten uden at Familieretshuset har truffet afgørelse, kan ankes til
  Landsretten.
 • Familieretshusets afgørelse kan altså IKKE længere sendes til Ankestyrelsen. De sager, der ligger i Ankestyrelsen
  på nuværende tidspunkt, bliver sendt til Familieretterne.
 • Der er indført et begreb, der hedder ”delt bopæl”. En nyskabelse, som vi kan vejlede om.
 • NB! – sager om tvangsfuldbyrdelse af forældremyndighed, bopæl og samvær, som altid har hørt til i fogedretten,
  skal nu behandles af FAMILIERETTEN!
 • Hvis forældrene er uenige om forældremyndighed eller bopæl er det stadig retten – dvs. Familieretten – der
  træffer afgørelse og med ankemulighed til Landsretten.
 • Som noget ny skal sager om ”indgribende samvær” også behandles i Familieretten. Det er sager, hvor der kan ske
  indgribende ændringer i samværet. F.eks. fra en 7/7-ordning til en 4/10- ordning.
 • Som noget nyt kan man ikke længere blive ”straks-skilt”, hvis man har fællesbørn under 18 år. Så skal man tænke
  sig om i 3 måneder (refleksionsperiode) og gennemgå et SES-forløb (samarbejde efter skilsmisse).
 • I ganske særlige tilfælde kan der ske advokatbeskikkelse i Familieretshuset.
 • Hvis kommunen overvejer en tvangsfjernelse af et barn, kan kommunen indlede en sag i Familieretshuset med
  henblik på, at barnet skifter bopæl til den anden forælder.

NB!
Sager om fremtidsfuldmagter og værgemål – og en hel masse andet – behandles fremover af Familieretshuset.