En lejer (lejer 1) havde i henhold til lejekontrakt indgået i 1998 ret til at anvende lejemålet til spiserestaurant og var iht. lejekontrakten branchebeskyttet. I 2000 udlej-ede udlejer et andet lejemål i ejendommen, og i 2001 gav udlejer lejer i dette lejemål (lejer 2) tilladelse til at indrette køkkenfaciliteter med henblik på cafédrift. Lejer 2’s hensigt var at servere også lune retter.

Fogedretten fandt, at betingelserne for at nedlægge fogedforbud over for udlejer ikke var til stede, idet den handling, der søgtes forbudt – nemlig afgivelse af tillad-else til at drive café og indrette køkkenfaciliteter – alle-rede var foretaget af udlejer. Over for lejer 2 blev der nedlagt forbud, idet den planlagte drift stred mod lejer 1’s ret til alene at drive spiserestaurant i ejendommen. Der fandtes efter det oplyste ikke at være afgørende forskel på de to virksomheder.

Landsretten stadfæstede afgørelsen i henhold til grund-ene.

(TBB 2002.343)

Kommentar: Afgørelsen understreger det faktum, at erhvervslejeloven ikke indeholder nogen beskyttelse mod, at udlejer lejer andre lokaler ud i ejendommen til en tilsvarende virksomhed som lejers eller selv driver en konkurrerende virksomhed i samme branche. Det er derfor op til parterne at aftale, hvis de ønsker, at der skal gælde en sådan beskyttelse for lejeren. I det kon-krete tilfælde var en sådan aftale indgået, men den handling der søgtes forbudt, nemlig afgivelse af tilladelse til at drive café og indrette køkkenfaciliteter, var allerede foretaget af udlejer, hvorfor betingelserne for at nedlægge fogedforbud ikke var opfyldt.