I en ejendom havde der i 1996 været problemer med kloakken, som var blevet løst ved en gennemspuling. I 1999 lejede lejer lokaler i ejendommens stueetage og kælder til tøjbutik og lager. I 2000 blev lejers varelager i kælderen ødelagt på grund af opstigende kloakvand. Årsagen hertil var en defekt skelbrønd i det kommunale ledningsnet. Der var fra landsretten enighed om, at udlejer havde tilsikret, at kælderen kunne anvendes til lager.

Lejer gjorde gældende, at udlejer var erstatningsansvar-lig dels efter erhvervslejelovens § 20 og dels efter almin-delige culpabetragtninger ved ikke ved kontraktsindgå-elsen at have oplyst om hændelsen i 1996.

Landsretten fandt, at udlejer ikke var ansvarlig efter er-hvervslejelovens § 20, da der ikke forelå en oprindelig mangel. Landsretten fandt endvidere, at udlejer ikke kunne bebrejdes for ved kontraktsindgåelsen ikke at have oplyst om de tidligere kloakproblemer, da den i 1996 gennemførte spuling tilsyneladende havde løst kloakproblemet.

På den baggrund frifandt landsretten udlejer.

(TBB 2002.440)

Kommentar: Afgørelsen understreger det i erhvervsleje-lovens § 20 fastsatte princip om, at udlejer er ansvarlig for oprindelige mangler. Efterfølgende mangler kan kun kræves erstattet af udlejer, såfremt der foreligger for-sømmelse fra udlejers side, eller der i øvrigt opstår hindringer eller ulemper for lejers brugsret som følge af forhold, som udlejer er ansvarlig for.