To lejere drev forretning fra lejede lokaler. Den 6. august 2001 fremsendte udlejer påkravsskrivelse, idet lejen for august måned 2001 ikke var betalt. Det skyldige beløb udgjorde 24.503,60 kr. i leje og 579,07 kr. i påkravsgebyr. Udlejers ophævelsesskrivelse blev ifølge afleveringsattest lagt i lejernes postkasse den 14. august 2001 kl. 10.35. Af en postkvittering fremgik, at den skyldige leje, bortset fra påkravsgebyret, blev betalt samme dag uden angivelse af tidspunkt.

Landsretten udtalte, at i tilfælde, hvor lejer først betaler den dag, hvor ophævelsesskrivelsen er kommet frem til lejer, påhviler det lejeren selv at antageliggøre, at betaling af leje er sket, før ophævelsesskrivelsen er kommet frem til lejer. En sådan antageliggørelse havde lejerne ikke præsteret og da betalingsmisligholdelsen ikke var uvæsentlig, tilpligtede landsretten lejerne at fraflytte lejemålet straks.

(UfR 2002.646.ØL)