Penge til gode – pantebrevsinkasso.

Har man givet lån eller kredit med pant i fast ejendom, er procedurerne ved debitors misligholdelse lidt anderledes end ved fakturainkasso.

For det første skal kreditor efter sidste betalingsfrist er udløbet dels sørge for at varsle i et påkrav, at den forfaldne ydelse vil blive sendt til inkasso, men herudover skal kreditor også overveje, om hele lånet/kreditten skal kræves indfriet, hvis debitor ikke betaler inden påkravsfristens udløb.

De fleste kreditorer undlader at kræve hele gælden indfriet, men vælger i stedet at forsætte med at sende de skyldige terminsydelser til inkasso, i takt med at de forfalder.

Når advokaten modtager en terminsydelse til inkasso, vil han fremsende en formel inkassorykker med opgørelse af ydelsen, morarente, rykkergebyrer og inkassoomkostninger. Betaler debitor forsat ikke, er næste skridt at få foretaget udlæg i debitors ejendom med henblik på et efterfølgende salg af ejendommen på tvangsauktion.

Advokaten laver derfor en fogedrekvisition til fogedretten, der indkalder debitor til møde. Såfremt debitor ikke betaler bliver der foretaget udlæg i ejendommen, uanset om debitor møder eller ej.

Grundlaget for at begære ejendommen på tvangsauktion er nu tilstede, og kreditor kan sammen med advokaten vurdere om der vil være hel eller delvis dækning for kreditors krav i tilfælde af tvangsauktion. Omkostningerne ved en tvangsauktion skal nemlig bæres af kreditor, hvis ikke der bliver budt ind i kreditors pant i ejendommen.

Bliver det besluttet at gennemføre en tvangsauktion, indhenter advokaten supplerende oplysninger om ejendommen og sender en begæring til fogedretten. Fogedretten indkalder herefter debitor til et vejledningsmøde sammen med advokaten, og kan give debitor en kort frist til at afværge auktionen.

Lykkes dette ikke for debitor, bliver auktionen berammet, og advokaten sørger for udarbejdelse af salgsopstilling, besigtigelse og annoncering og møder også for kreditor på selve auktionsdagen.

Ejendommen bliver herefter bortsolgt efter højeste bud, med mindre ejeren eller en af de panthavere, der ikke har fået dækning, begærer ny auktion. I så fald fastsætter fogedretten et nyt tidspunkt for den endelige auktion over ejendommen.

Efter 1. eller 2. auktion sørger advokaten for, at auktionskøber betaler alle omkostninger samt skyldige restancer og pantegæld, i det omfang der er dækning indenfor buddet.

Der vil sædvanligvis gå imellem 6 og 9 måneder fra sagens overgivelse til inkasso og indtil auktion har været afholdt.