Lejelovens § 83, stk. 1, litra a, giver udlejer mulighed for at opsige en beboelseslejlighed, såfremt udlejer selv ønsker at benytte denne. Der er flere begrænsninger i opsigelsesadgangen, og i en dom afsagt af Østre Landsret den 1. september 2003 blev det bestemt, at den aftalte anvendelse for lejemålet er afgørende for Erhvervslejelovens anvendelse. Sagens nærmere omstændigheder er følgende:

En advokat drev advokatvirksomhed fra et lejemål, der tilhørte en fond.

Fonden var tillige ejer af naboejendommen, hvorfra der blev drevet museumsvirksomhed, og fonden ønskede at udvide denne museumsvirksomhed til også at omfatte de lokaler, som advokaten havde lejet.

Ifølge lejekontrakten var anvendelsen aftalt til beboelse og erhverv, men lejeren benyttede udelukkende lokalerne til sit erhverv.

For at overholde de formelle regler opsagde udlejer derfor lejeren såvel i medfør af Lejelovens § 83, stk. 1, litra a, som Erhvervslejelovens § 21, stk. 2, nr. 1, som også giver udlejer adgang til at disponere over det lejede, når udlejer selv ønsker at benytte dette.

Uanset at hele lejemålet blev brugt som erhverv, blev det fortolket således, at det var den aftalte anvendelse, der var afgørende, og der indgik altså et beboelsesmoment. Da det pågældende museum ikke skulle anvende lejemålet til beboelse, kunne opsigelse ikke finde sted.

Udlejer påberåbte sig også en anden bestemmelse, nemlig Lejelovens § 83, stk. 1, litra f, som giver adgang til at opsige, når særlig magtpåliggende grunde for udlejeren gør det vigtigt for denne at blive løst fra lejeforholdet.

Landsretten mente ikke, at der forelå sådanne magtpåliggende grunde.

Konklusionen er, at når man lejer blandede lejemål ud, dels som bolig og erhverv, skal man være yderst forsigtig med, hvad der bliver skrevet i disse kontrakter, og at lejemålet altså ikke i forbindelse med
opsigelsesadgangen bliver betragtet som et erhvervslejemål. Derfor må det overvejes, at den slags lejemål bliver lavet tidsbegrænset, således at udlejer på et tidspunkt selv kan disponere over lejemålet, hvis han ønsker dette.