Med Folketingets åbning er Økonomi- og erhvervsministerens lovprogram blevet offentliggjort.

Fra lovprogrammet kan følgende udvalgte emner fremhæves:

Placeringsregler for erhvervsudviklingsforeninger
Lovforslaget indeholder ? som led i regeringens handlingsplan for risikovillig kapital ? ændringer af placeringsreglerne for erhvervsudviklingsforeninger med henblik på at gøre reglerne mere fleksible og gøre det mere attraktivt at investere i erhvervsudviklingsforeninger. Forslaget indeholder også ændringer af reglerne om investorbeskyttelse i lyset af de internationale standarder på området. Endelig foreslås lov om innovationsforeninger ophævet, da der ikke er behov for loven (ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v. og pensionsafkastbeskatningsloven og lov om ophævelse af lov om innovationsforeninger (Okt I)).

Reduktion af revisionspligten
Lovforslaget vedrører en reduktion af revisionspligten for små virksomheder samt en række andre lettelses- og forenklingsforslag til den gældende erhvervslovgivning. Forslaget er et led i regeringens indsats for at lette virksomhedernes administrative byrder og en opfølgning af regeringsgrundlaget ?Nye mål? fra februar 2005. Forslaget omfattes af lovovervågning (ændring af årsregnskabsloven, bogføringsloven og lov om statsautoriserede og registrerede revisorer (Okt II)).

Lettelse og forenklinger i selskaber m.v.
Forslaget indeholder en række lettelses- og forenklingsforslag til de selskabsretlige love. Forslaget indeholder endvidere en række konsekvensændringer som følge af det ovennævnte forslag om reduktion af revisionspligten. Forslaget er et led i regeringens indsats for at lette virksomhedernes administrative byrder og en opfølgning af regeringsgrundlaget ?Nye mål? fra februar 2005. (ændring af aktie- og anpartsselskabslovene, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og lov om det europæiske selskab (SE-loven) og lov om Det Centrale Virksomhedsregister (Forenklinger og lettelser af administrative byrder samt ændringer som følge af reduktionen af revisionspligten for visse små virksomheder m.v.) (Okt II)).

Bedre brugsmodelbeskyttelse
Forslaget indebærer en gennemgribende revision af reglerne for brugsmodeller i Danmark. Forslaget vil styrke brugsmodelbeskyttelsen, målrette loven endnu mere mod de mindre virksomheder og gøre loven mere brugervenlig (ændring af lov om brugsmodeller (Nov I)).

Finansiel virksomhed ? forenklinger og lettelser
Forslaget ændrer og forenkler en række bestemmelser i lov om finansiel virksomhed. Bl.a. får finansielle virksomheder mulighed for at indregne årets løbende overskud i kernekapitalen, og reglerne om Finanstilsynets tavshedspligt ændres, så der i visse situationer kan videregives fortrolige oplysninger til Færøerne og Grønland. Ændringerne i lov om værdipapirhandel m.v. har til formål at harmonisere ledelsesreglerne med reglerne i lov om finansiel virksomhed og at ændre reglerne om tilsyn med betalingssystemer. Endelig foreslås en mindre ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, der har til formål at fritage selskaberne for en byrde ved at reducere udgifterne til revision (ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v. og lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber (Nov I)).

Bedre beskyttelse af intellektuelle rettigheder
Forslaget gennemfører dele af EU-direktiv 2004/48/EF om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i dansk enerettighedslovgivning. Ændringerne betyder, at danske rettighedshavere får en bedre retsstilling, end de har i dag (ændring af patentloven, ophavsretsloven m.v. (Nov I)).

Øgede krav mod hvidvaskning
Lovforslaget gennemfører det 3. hvidvaskdirektiv og de reviderede anbefalinger fra ?Financial Task Force on Money Laundering?(FATF). For at skærpe kravene til de forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af udbytte og terrorfinansiering vil forslaget stille øgede krav til personer og virksomheder, som er omfattet af loven, bl.a. skærpede krav til kendskab til deres kunder. Endvidere vil lovens anvendelsesområde og området for underretningspligten til Statsadvokaturen for Særlig Økonomisk kriminalitet blive udvidet (lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af udbytte og finansiering af terrorisme (Nov I)).

Mere risikovillig kapital
Forslaget, der har til formål at forbedre markedet for risikovillig kapital i Danmark, skaber de lovmæssige rammer for at etablere en ny kapitalstærk venturefond gennem en delvis privatisering af Vækstfonden. Forslaget indgår i regeringsgrundlaget “Nye mål” fra februar 2005 (ændring af lov om Vækstfonden (Nov II)).

Forbedringer for patenthavere
Lovforslaget gennemfører en række ændringer i den Europæiske Patentkonvention i den danske patentlov. Den væsentligste ændring er, at der indføres en central procedure, hvorefter en patenthaver kan anmode Den Europæiske Patent Organisation om at gennemføre en begrænsning eller en ophævelse af det europæiske patent på et hvilket som helst tidspunkt efter patentets udstedelse med virkning i samtlige lande, hvor patentet er gyldigt. Dette kan i visse situationer være fordelagtigt for en rettighedshaver, der står over for en mulig krænkelsessag (ændring af patentloven (Nov II)).

Kommuners erhvervsvirksomhed
Forslaget vedrører afgrænsning og præcisering af områder, hvor kommunerne kan drive erhvervsaktivitet, regler for inddragelse af private aktører, effektivisering af kontrollen med kommuners erhvervsaktiviteter og regelforenkling. Forslaget indgår i regeringsgrundlaget “Nye mål” fra februar 2005 (lov om kommuners adgang til at agere på markedet (Jan I)).

Mere konkurrence
Lovforslaget giver bl.a. Konkurrencerådet mulighed for at undersøge og efterprøve konkurrenceforholdene i fritvalgsordninger, hvor offentlige og private leverandører konkurrerer. Forslaget indebærer endvidere en skærpelse af indsatsen mod karteller. Forslaget indgår i regeringsgrundlaget “Nye mål” fra februar 2005 (ændring af lov om konkurrence (Jan I)).

Det europæiske andelsselskab (SCE)
Lovforslaget supplerer andelsforordningen, Rådets forordning (EF) nr. 1435/2003 om statut for det europæiske andelsselskab (SCE). Forslaget vedrører bl.a. udpegning af kompetente myndigheder og foranstaltninger til at sikre en effektiv iværksættelse af forordningen for europæiske andelsselskaber med hjemsted i Danmark (lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven) samt lov om ændring af årsregnskabsloven og lov om statsautoriserede og registrerede revisorer m.v. (konsekvensændringer som følge af SCE-loven) (Jan II)).

Mere offentlighed om selskabsforhold
Forslaget, der gennemfører EU-direktiv 2003/58/EF, har til formål at sikre en klar hjemmel for registreringsmyndigheden og selskaberne til at indlevere og rekvirere selskabsoplysninger elektronisk. Forslaget skal endvidere gøre det muligt, hvis selskaberne konkret ønsker det, at stille selskabsoplysninger til rådighed på andre sprog end registreringslandets. Der er tale om en opdatering af det fælles europæiske regelsæt om offentlighed om selskabers forhold, der afspejler den teknologiske udvikling (ændring af aktie- og anpartsselskabslovene (Gennemførelse af direktiv 2003/58/EF) (Jan II)).

Finansiel virksomhed ? solvenskrav og risikostyring/Basel II
Forslaget vil ændre kravene til, hvor meget kapital penge- og realkreditinstitutterne skal holde for at være solvente. Ændringerne medfører en forbedret risikostyring i institutterne, da krav og risici fremover i højere grad vil følges ad. Disse ændringer er en følge af ændringerne i kreditinstitutdirektivet, 2000/12/EF, og direktivet om krav til kapitalgrundlag for investeringsselskaber og kreditinstitutter, 1993/6/EØF, som implementerer de nye kapitalkravsregler (den såkaldte BASEL II aftale). Forslaget vil også gennemføre dele af direktivet for markeder for finansielle instrumenter (MiFID), såfremt det er nødvendigt af hensyn til implementeringsfristen. Direktivet tilsigter at skabe et integreret indre marked i Europa for handel med særlige finansielle produkter. Endvidere gennemføres en række internationale standarder om brug af eksterne leverandører samt forenklinger af den finansielle lovgivning (ændring af lov om finansiel virksomhed samt lov om værdipapirhandel m.v. (Mar II)).

Lempelse af reglerne for rene investeringsrådgivningsvirksomheder
Forslaget gennemfører dele af direktiv om markeder for finansielle instrumenter (MiFID) vedrørende investeringsrådgivning. Forslaget fastsætter regler for de virksomheder, der alene yder rådgivning vedrørende særlige finansielle produkter. For sådanne investeringsrådgivere vil der efter direktivet blive stillet lempeligere krav til bl.a. kapital og regnskabsaflæggelse end for finansielle virksomheder, der også udfører handler og opbevarer midler for kunder (lov om investeringsrådgivere (Mar II)).