Ved lov nr. 579 af 18. juni 2012, blev planloven ændret, så det blev lovligt, at kommuner i forbindelse med vedtagelse af lokalplaner tager hensyn til ”klimatilpasning”.

Loven medførte, at kommunerne må tage specifikke hensyn til eksisterende klimaforhold, når der lokalplanlægges i et område. Et vigtigt emne er eksempelvis de store regnmængder, som kan ramme os i forbindelse med skybrud – hvilket er sket i flere tilfælde, herunder i juli 2011.

Lovændringen har ikke medført ændringer i ”lokalplankataloget” i planlovens § 15 stk.2, der udtømmende gør op med, hvad en lokalplan kan regulere. Men med lovændringen er det blevet lovligt at tage hensyn til klimatilpasning når man for eksempel regulerer ubebyggede arealers udformning efter Planlovens 15 stk. 2 nr. 10.

Også for eksisterende boligområder er der stor interesse for at forbedre mulighederne for at aflede vandet.

Efter bekendtgørelse 1431 af 16. december 2014; ”Medfinansieringsbekendtgørelsen”, kan spildevandsforsyningsselskaber medfinansiere projekter til afledning af tag- og overfladevand, – altså medfinansiere grundejernes frivillige projekter. Det sker ikke på individuelt plan, men for områder – for eksempel for grundejerforeninger. Det er naturligvis ikke alle udgifter, der dækkes, men kun dem, der konkret vurderes til at være nødvendige for at håndtere tag- og overfladevand alternativt.

Herefter kan der, i allerede etablerede boligområder, opnås en medfinansiering af de udgifter, som det vil kræve at håndtere store mængder regn- eller smeltevand. Eksempelvis ved at alflede regnvandet lokalt ved nedsivning ved etablering af grønne nedsivningsområder eller ved at lave bassiner til opsamling af store regnmængder eller lignede.
I hovedstadsområdet har 7 kommuner etableret et selskab kaldet HOFOR, der er et spildevandsforsyningsselskab i
Medfinansieringsbekendtgørelsens forstand.

Læs mere om medfinansieringsordningen her http://www.hofor.dk/baeredygtige-byer/skab-plads-til-regnvand/

I mange grundejerforeninger arbejdes der med mulighederne for at etablere klimaveje og andre foranstaltninger, som finansieres via Medfinansieringsordningen. Mange af disse foreninger har dog i den forbindelse måttet erfare, at de entrepriseaftaler, som foreningens bestyrelse bliver præsenteret for ikke er let gennemskuelige og kræver en ikke ubetydelig entrepriseretlig indsigt.