Norges højesteret afsagde 27. januar 2005 dom i sagen mod fildelingstjenesten napster.no. Tvisten vedrørte direkte links til mp3-filer.

Sagen vedrørte fildelingstjenesten napster.no. Brugerne af tjenesten blev opfordret til at indtaste oplysninger om webadresser til musikfiler i mp3-format. Herefter blev disse oplysninger, som hovedregel, automatisk omdannet til et direkte link til musikfilerne. Kun i enkelte tilfælde var det nødvendigt for tjenestens indehaver at indtaste de givne oplysninger manuelt. Det er altså værd at bemærke, at indehaveren af tjenesten altså ikke som sådan uploadede musikfilerne, men derimod alene formidlede de direkte links hertil. I alt indeholdt tjenesten links til cirka 170 mp3-filer.

Den norske højesteret lagde i sin afgørelse afgørende vægt på, at tjenesten øgede musikfilernes tilgængelighed og formålet med tjenesten netop var at give adgang til filerne. Højesteretten betegnede dette som ”forsetlig og meget klanderverdig medvirkenshandling”. Endvidere synes den norske højesteret at have lagt vægt på, at indehaverne af tjenesten ikke kunne undgå at være bekendt med, at de filer de linkede til, var tilgængeliggjort uden rettighedshavernes samtykke.

På denne baggrund fandt den norske højesteret indehaverne af tjenesten medvirkensansvarlige, og de blev derfor idømt at betale erstatning, der skønsmæssigt blev fastsat til NOK 100.000,00. Den norske højesteret tog derimod ikke stilling til, hvorvidt de direkte links som sådanne udgjorde en selvstændig ophavsretligt relevant begivenhed.

Både i Danmark og Sverige er der i hhv. Vestre Landsret og højesteret i sager med nogenlunde identisk sagsfaktum afsagt lignende domme. Selv om begrundelsen i de danske og svenske sager var væsentligt anderledes, kan det konstateres, at der i Norden er en entydig og ensartet retstilstand på området: oprettelse eller formidling af direkte links til musikfiler, som er tilgængeliggjort på Internet er en ansvarspådragende adfærd, som kan udløse betydelige erstatninger for linkeren eller formidleren.

(Relevante links: Den norske højesterets dom (ligger bl.a. på koda.dk))

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med von Haller Advokatfirma. von Haller Advokatfirma leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.