Det skal ikke længere være muligt at indgå aftale om, at medarbejderne automatisk fratræder, når de fylder 70 år.

Beskæftigelsesministeren har således den 12. november 2014 fremsat lovforslag om, at sådanne aftaler ikke længere gyldigt kan indgås.
Forskelsbehandlingsloven indeholder et generelt forbud mod usaglig forskelsbehandling, herunder forskelsbehandling af medarbejdere begrundet i alder.

Det er dog i medfør af Forskelsbehandlingslovens § 5a, stk. 4 lovligt for arbejdsgivere og medarbejdere at indgå individuelle aftaler om pligtmæssig fratrædelse, når medarbejderen fylder 70 år. Tidligere var aldersgrænsen 65 år, men den blev ændret i opadgående retning med virkning fra 1. januar 2008.

Det fremsatte lovforslag har til formål at fjerne undtagelsesbestemmelsen, så aftaler om fratrædelse på grund af alder ikke længere gyldigt kan indgås i hverken individuelle aftaler, kollektive aftaler eller overenskomster.

Individuelle aftaler indgået før ikrafttrædelsestidspunktet vil efter lovens ikrafttræden være ugyldige, og bestemmelser om aldersbetinget fratrædelse skal derfor tages ud af kontrakterne, da ansættelseskontrakten i modsat fald vil stride mod ansættelsesbevisloven.

Gældende overenskomster og kollektive aftaler om aldersbetinget fratrædelse vil efter ikrafttrædelsestidspunktet fortsat være gyldige – dog kun frem til det tidspunkt, hvor overenskomsten eller den kollektive aftale kan opsiges. Iværksættelse af frigørelseskonflikt er således ikke nødvendigt.

Dertil kommer, at det følger af forskelsbehandlingslovens § 5a, stk. 3, der ikke ændres med det fremsatte lovforslag, at loven ikke hindrer opretholdelsen af aldersgrænser fastsat i eller aftalt i overenskomster og kollektive aftaler, såfremt aldersgrænserne er såvel objektivt som rimeligt begrundet i et legitimt formål inden for rammerne af dansk ret, og midlerne til at opfylde det pågældende formål er hensigtsmæssige og nødvendige.

Overholder eksisterende fastsatte aldersgrænser disse betingelser, kan de derfor opretholdes i kollektive aftaler og overenskomster.

Loven træder forventeligt i kraft den 1. januar 2016.