Som advokat for den patient, der har initialerne LVJ og som Ekstra Bladet har omtalt i avisen den 22. februar 2006 har jeg i dag på forurettedes vegne indgivet politianmeldelse mod Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Ekstra Bladet for overtrædelse af straffelovens § 152, idet ministeriet har brudt sin tavshedspligt og idet Ekstra Bladet uberettiget har udnyttet de oplysninger, der er videregivet på en dybt krænkende måde.

Jeg har opfordret Ekstra Bladet til omgående at bekræfte, at der ikke fremover vil ske offentliggørelse af oplysninger, som kan henføres til forurettede.

Forurettede har været patient hos læge Søren Ventegodt. Hun har været godt tilfreds med hans behandling af hende.

Forurettede oplyser til mig, at i Ekstra Bladets artikel om Søren Ventegodt (den 22. februar 2006, AO) er der blevet brugt citater fra min journal i min behandling som pt. hos Søren Ventegodt. Som om det ikke er nok, er mine initialer også offentliggjort, samt oplysninger om en episode som foregik i Næstved, således at jeg også kan genkendes i kraft af den oplysning.

Det er ikke muligt at beskrive med ord, hvor skuffet og dybt krænket, jeg føler mig. Jeg er rasende over den dybe krænkelse, der ligger i at offentliggøre noget af det mest private jeg nogensinde har fældet ned på et papir, i en landsdækkende avis med mine initialer således at alle, der ved jeg har været i behandling hos Søren Ventegodt , kan genkende mig.

Jeg er meget bekymret over, hvordan dette kan påvirke mine familierelationer. Min familie er i forvejen i dyb krise, da min lillebror kom ud for en ulykke og døde for 2 mdr siden. Jeg er dybt bekymret for, hvorledes dette vil påvirke deres helbred, familiens indbyrdes relation og relation til mig?.

Jeg henviser til Ekstra Bladet for den 22. februar 2006, side 5, smh forsiden, side 1, 2, 4, 6 og 7.

Forurettede ønsker at undgå, at hendes historie genoptrykkes, men derudover ønsker hun at de involverede bliver straffet for misbrug.

Jeg finder det helt uforståeligt, at et ministerium på denne måde kan bringe en privat person i en dybt tragisk situation. Ministeriet har overfor mig fastholdt, at der ikke er sket brud på tavshedspligten. Ministeriet har ikke på nogen måde taget skridt til at mindske ulykkens omfang, hvilket jeg finder beklageligt.

Ekstra Bladet har offentliggjort initialer og dybt personfølsomme oplysninger på en måde, der bevirker, at læseren får en helt anden opfattelse af det citerede end den, der ligger bag den del der angår den forurettede, som jeg repræsenterer.

I en tid, hvor vi drøfter tegningssag i Danmark og resten af verden er det påfaldende, at noget som foranstående kan passere jeg finder det dybt betænkeligt. Jeg er rystet, men det er småting i forhold til forurettede.

Advokat/H) Allan Ohms har på vegne forurettede LMJ indgivet denne politianmeldelse den 25. februar 2006.

Faktuel information: Straffelovens påberåbte bestemmelser kan læses her:

§ 152. Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Stk. 2. Begås det i stk. 1 nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, eller foreligger der i øvrigt særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 2 år. Som særligt skærpende omstændighed anses navnlig tilfælde, hvor videregivelsen eller udnyttelsen er sket under sådanne omstændigheder, at det påfører andre en betydelig skade eller indebærer en særlig risiko herfor.

Stk. 3. En oplysning er fortrolig, når den ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som sådan, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.

Ekstra Bladet er jo privat, så jeg har også henvist til § 152 d og f:

§ 152 d. Bestemmelserne i §§ 152-152 c finder tilsvarende anvendelse på den, som uden at have medvirket til gerningen uberettiget skaffer sig eller udnytter oplysninger, der er fremkommet ved en sådan overtrædelse.

Stk. 2. Med samme straf straffes den, der uden at have medvirket til gerningen uberettiget videregiver oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, jf. forvaltningslovens § 28, stk. 1, som er fremkommet ved overtrædelse af §§ 152-152 c.

Stk. 3. På samme måde straffes den, som uden at have medvirket til gerningen uberettiget videregiver oplysninger, der er fortrolige af hensyn til statens sikkerhed eller rigets forsvar.

§ 152 f . Overtrædelse af §§ 152-152 d, hvorved der alene er krænket private interesser, er undergivet privat påtale.

Stk. 2. Offentlig påtale kan dog ske, når den forurettede anmoder herom.