Københavns Byret har afsagt dom i en sag, hvor en virksomhed i forbindelse med en omstrukturering grundet økonomiske forhold havde nedlagt en række stillinger, herunder en stilling varetaget af en medarbejder, der var på barsel.
Medarbejderen blev – på lige fod med de kolleger, der var tilknyttet samme projekt som medarbejderen – opsagt som følge af, at virksomheden mistede den kunde, for hvem projektet skulle udføres.
I løbet af opsigelsesperioden opstod to ledige stillinger i virksomheden, og medarbejderen modtog kopi af stillingsopslagene, dog uden at reagere herpå.
Medarbejderen gjorde gældende, at opsigelsen var i strid med ligebehandlingsloven, og at virksomheden ikke havde iagttaget omplaceringspligten.
Retten nåede frem til, at virksomhedens økonomiske forhold var af en sådan karakter, at afskedigelser var nødvendige, hvorfor virksomheden i første omgang havde løftet bevisbyrden for, at medarbejderen ikke var blevet opsagt på grund af hendes afholdelse af barselsorlov.
Imidlertid gælder der tillige en pligt til at forsøge at omplacere opsagte medarbejdere – en omplaceringspligt, der går videre, når der er tale om beskyttede medarbejdere.

Retten fastslog i den forbindelse, at virksomheden burde have forsøgt en omplacering af medarbejderen – en pligt, der i øvrigt gjaldt hele opsigelsesperioden. Retten nåede endvidere frem til, at omplaceringspligten også omfattede stillinger, hvor oplæring var påkrævet. Det var i den forbindelse op til virksomheden at dokumentere, at der var gjort tilstrækkelige forsøg på at omplacere medarbejderen – en bevisbyrde, som retten fandt, at virksomheden ikke havde løftet.

Virksomheden blev på den baggrund pålagt at betale en godtgørelse for overtrædelse af ligebehandlingsloven.