Retsmægling (og mediation)

Retsmægling er en frivillig måde at løse konflikter på, hvor en mægler i fortrolighed hjælper sagens parter til selv at finde frem til en løsning på deres problem. Retsmægleren kan ikke træffe afgørelse i sagen. Retsmægling er det samme som mediation, men kaldes retsmægling, fordi mediatoner foregår, når en retssag er anlagt. Hvis der ikke er anlagt sag kan du bruge mediation.

Retsmægleren er en dommer, en domstolsjurist eller en advokat, som har gennemgået en særlig uddannelse i retsmægling. Mægleren bliver udpeget af retten og skal være upartisk.

Det er mæglerens opgave at lede mæglingsprocessen. Mægleren hjælper parterne med at finde frem til de egentlige årsager til konflikten og hjælper parterne til at få en bedre forståelse for både deres egne og modpartens synspunkter.

Mægleren hjælper parterne til selv at finde frem til den løsning, som i størst muligt omfang tager hensyn til begge parters behov og interesser.

Hvorfor vælge retsmægling?
Når du finder ind til kernen, der ligger bag ved en konflikt, er det ikke altid, at en dom er den mest tilfredsstillende løsning for parterne.

Til forskel fra en retssag eller traditionel forligsmægling ved domstolene bliver der ved retsmægling sat fokus på, hvorfor parterne er uenige, og hvordan de bedst kommer videre. Det gør det lettere for parterne at fortsætte et eventuelt samarbejde efter mæglingen, og det giver bedre mulighed for at nå frem til en mere varig løsning.

Retsmægling er ofte en mindre tidskrævende måde at løse konflikter på.

Hvordan foregår retsmægling?
Retsmægleren holder møde med parterne. Hvis parterne har advokater, aftaler I, om advokaterne skal deltage. Det er som regel en rigtig god idé, fordi advokaterne kan være en god sparringspartner for parterne hver især. Gennem samtaler forsøger man i fællesskab at fastlægge omfanget af parternes konflikt og baggrunden herfor, og man taler om, hvordan parterne i fællesskab kan nå frem til en løsning.

Retsmægleren planlægger i samråd med parterne retsmæglingens forløb. Normalt skal begge parter være personligt til stede. Det kan eventuelt aftales, at mægleren skal afholde møde med parterne hver for sig.

Hvornår afsluttes retsmægling?
Retsmæglingen bliver afsluttet, når parterne når frem til en løsning på konflikten, eller hvis en af parterne ønsker det. Retsmægleren kan slutte retsmæglingen, uanset om parterne ønsker at fortsætte.

Hvis parterne bliver enige om en løsning på deres konflikt, indgår de en aftale. Parterne kan vælge at forelægge løsningsforslaget for deres advokater eller andre rådgivere, inden de beslutter sig for, om de vil indgå en aftale.

Hvis retsmæglingen ikke resulterer i en løsning, fortsætter sagen ved retten som en almindelig retssag.

Hvem kan bruge retsmægling?
En sag kan være velegnet til retsmægling, uanset om den drejer sig om private forhold eller erhvervsforhold.

Det er en betingelse, at sagen er anlagt ved retten, og at begge parter er enige om retsmægling. Det er også en betingelse, at retten vurderer, at sagen egner sig til retsmægling.

Hvad koster retsmægling?
Retsmæglerens bistand er gratis, men hver part skal betale salær til egen advokat.

Hos Forum Advokater er advokat Susanne Ravn og advokat Allan Ohms begge retsmæglere under Østre Landsret og byretterne.

70 22 88 50 Kontakt Advokater