I England er 22. december 2000 vedtaget en ændring i Companies Act 1985 som fornyer loven under hensyntagen til de muligheder som anvendelsen af e-mail og Internet frembyder.

Elektronisk kommunikation kan ikke påtvinges aktionærer eller selskab – begge parter skal samtykke i konkret anvendelse af bestemmelserne, idet ændringerne ikke er designet til at stille disse ringere som ikke har adgang til den nødvendige teknologi.

De nye regler muliggør, hvad der end står i selskabernes vedtægter, at sende indkaldelse til generalforsamlinger ud elektronisk eller at offentliggøre dem på selskabets hjemmeside, hvis der samtidig sendes meddelelse ud om, at offentliggørelsen har fundet sted, til de medlemmer der har tilmeldt sig ordningen, og det er muligt at give elektronisk fremsendte stemmefuldmagter gyldighed.

Det er også bl.a. muliggjort at udsende årsregnskaber elektronisk eller – på samme måde som gælder for indkaldelser til generalforsamlinger – at lægge disse ud på hjemmesiden.

I dansk ret følger det af aktieselskabslovens § 73, stk. 2 at indkaldelse skal ske i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser.

Det betyder, at man i danske aktieselskaber kan skrive i vedtægterne, at enhver indkaldelse skal ske pr. e-mail eller at indkaldelse kan finde sted pr. e-mail efter bestyrelsens bestemmelse. Der er dog en undtagelse hertil som går på, at indkaldelsen skal ske ’skriftligt’ til alle aktionærer som er noteret i aktiebogen og har bedt om det. ’Skriftligt’ i denne forbindelse omfatter ikke meddelelser sendt pr. e-mail.

For så vidt angår regnskaber fremgår det af aktieselskabslovens § 73, stk. 6, at dagsorden, fuldstændige forslag og årsregnskabet skal ’tilstilles’ enhver noteret aktionær som har bedt om det. Det er tvivlsomt om dette indebærer at disse dokumenter skal fremsendes i papirform og ikke pr. e-mail.

Det er ikke på nuværende tidspunkt efter dansk ret muligt at afholde generalforsamlinger i aktieselskaber over Internettet. BEMÆRK, AT LOVEN NU OGSÅ I DANMARK TILLADER ELEKTRONISKE GENERALFORSAMLINGER OG BESTYRELSESMØDER. DER HENVISES TIL SENERE ARTIKLER HEROM PÅ LOVORIENTERING.

I anpartsselskaber er der stort set aftalefrihed og ingen ’skriftlighedskrav’ som i aktieselskaber på de nævnte områder.

(Companies Act 1985 (electronic communications) Order 2000, af 22. december 2000).