Voldgiftsretten er i sag C-10592, optrykt i TBB 2010, side 282, fremkommet med en tilkendegivelse om dagbøder, hvoraf dels fremgår, at dagbøder kan pålægges efter aflevering (og ibrugtagning), og dels noget om de krav, der kan stilles til bygherre for at gøre dette.

Af sagen fremgår, at en entreprise skulle afleveres i etaper. Første etape blev afleveret den 19. februar 2007, hvor der tillige blev afholdt afleveringsforretning. Af afleveringsprotokollatet fremgik ikke, at bygherre påberåbte sig dagbøder. Påviste mangler skulle være udbedret senest den 2. marts 2007.

Af byggemødereferat den 28. marts 2007 fremgår, at resterende mangler skulle udbedres inden den 23. april 2007. Herudover fremgår det, at der blev adviseret dagbøder.

Den 29. marts 2007 gjorde bygherren dagbodskrav gældende med henvisning til afleveringsforretningen den 19. februar 2007. Det fremgår i den forbindelse, at dette skete med henvisning til seks konkretiserede mangler.

Af de seks mangler fandt voldgiftsretten, at alene to vedrørte etapen, hvorefter voldgiftsretten udtalte følgende:

”Indklagede har ikke under den mundtlige forhandling gjort rede for de særlige gener, der måtte have været knyttet til de nævnte 2 mangler.

Voldgiftsretten kan tiltræde, at en entreprenør også efter aflevering kan ifalde dagbøder, såfremt tilstedeværende mangler har en karakter, der sinker eller hindrer ibrugtagning eller påfører brugeren meget omfattende gener. De omhandlede 2 mangler har ikke en sådan karakter. Advokatkontoret tog lokalerne i brug den 1. marts 2007.

For at en aftale om erlæggelse af dagbod kan træde i kraft, må det kræves, at bygherren over for entreprenøren tydeligt har tilkendegivet, hvilke manglende arbejder kravet hviler på, således at entreprenøren har en klar tilskyndelse til at færdiggøre disse arbejder inden den givne tidsfrist.

Da indklagede ved fremsættelsen af dagbodskravet kun har henvist til de i e-mailen af 29. marts 2007 anførte mangler. og da disse ikke giver basis for kravet, foreligger der ikke det fornødne grundlag for indklagedes dagbodskrav, og voldgiftsretten kan herefter ikke imødekomme dette.

Voldgiftsretten tilkendegiver derfor, at klageren vil blive frifundet i tilfælde af afsigelse af kendelse.”

Af tilkendegivelsen kan udledes, at aflevering og ibrugtagning ikke nødvendigvis afskærer bygherre fra at pålægge dagbøder.

Herudover kan det udledes, at der skal være tale om væsentlige mangler, samt at det skal stå klart for entreprenøren, at der vil blive pålagt dagbøder.