Højesteret har i en dom, afsagt den 4. januar 2002, fundet, at de på standardformularen fra Dansk Automobilforhandler Forening aftrykte vilkår var urimelige efter aftalelovens § 38 C, sammenholdt med § 36, og tilsidesatte automobilforhandlerens krav om erstatning for uberettiget ophævelse af et køb.

Sagen vedrørte en 18-årigs køb af en brugt bil til kr. 72.750. Kort tid efter, at købekontrakten var underskrevet, ønskede køberen at træde tilbage fra handelen, da finansieringen var dyrere, end han var stillet i forventning.

I standardvilkårene er det anført, at sælger har ret til en erstatning på 10% af købesummen, hvis en handel ophæves med urette af køber.

Højesterets flertal fandt, at der var indgået en bindende aftale, og at sælger havde ret til erstatning efter de almindelige erstatningsregler, men frifandt ikke desto mindre køber, da vilkårene om betaling af 10% ved ophævelse måtte anses for urimelige, og da sælger ikke havde dokumenteret, at han havde lidt et tab efter de almindelige erstatningsregler.

(Højesterets dom af 4. januar 2002 i sag 420/2000, gengivet på Højesterets hjemmeside under www.domstol.dk

Kommentar: Underkendelse af en brancheforenings standardvilkår er naturligvis en alvorlig sag. I DAF er den juridiske afdeling sat til at overveje konsekvenserne af dommen, så emnet kan blive drøftet på bestyrelsens møde i februar.