Regeringen har den 7. oktober 2015 genfremsat lovforslag om ansættelsesklausuler (klausulloven). Såfremt loven vedtages, træder den i kraft den 1. januar 2016.

Loven bliver en fælleslov for konkurrence- og kundeklausuler (og jobklausuler i forbindelse med virksomhedsoverdragelse) og gælder alle ansættelsesforhold med undtagelse af administrerende direktører (dog gælder § 11 omkring bortfald og indskrænkning af konkurrenceklausuler også for administrerende direktører).

JOBKLAUSULER:
Jobklausulen er en aftale, som arbejdsgiveren indgår med andre virksomheder med henblik på at hindre eller begrænse lønmodtageres muligheder for at opnå ansættelse i en anden virksomhed, eller en aftale indgået med en lønmodtager med henblik på at hindre eller begrænse andre lønmodtageres muligheder for at opnå ansættelse i en anden virksomhed.

Efter 1. januar 2016 kan jobklausuler ikke længere indgås lovligt. Der er dog enkelte undtagelser til forbuddet – dels i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, hvor der kan aftales jobklausuler i op til seks måneder, dels ved anvendelse af vikarer (vikarbureauer har mulighed for at kræve kompensation fra brugervirksomheder, der ansætter en udsendt vikar, hvilket forhold er regulereret i vikarloven).

KONKURRENCEKLAUSULER:
Konkurrenceklausulen er en aftale mellem lønmodtageren og arbejdsgiveren om, at lønmodtageren af konkurrencehensyn efter fratrædelsen ikke må drive forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en sådan.

Efter de nye regler, kan konkurrenceklausuler fremover kun indgås med medarbejdere, der indtager en ”helt særligt betroet stilling”, og kan højest løbe over en periode på 12 måneder. Hvis arbejdsgiveren er af den opfattelse, at lønmodtageren indtager en ”helt særligt betroet stilling”, skal det skriftligt oplyses, hvilke forhold i ansættelsen, der gør det påkrævet at indgå en konkurrenceklausul.

Konkurrenceklausuler er i dag reguleret af funktionærlovens § 18 og aftalelovens § 38, og disse regler vil fortsat gælde for konkurrenceklausuler indgået før 1. januar 2016. Det er tanken, at aftalelovens § 38 ophæves og erstattes af klausullovens § 11, der i store træk svarer til aftalelovens § 38. Dette vil dog kun berøre konkurrenceklausuler indgået efter 1. januar 2016.

KUNDEKLAUSULER:
Kundeklausulen er en aftale mellem lønmodtageren og arbejdsgiveren om, at lønmodtageren efter fratrædelsen ikke må tage ansættelse hos eller direkte eller indirekte have erhvervsmæssig kontakt med sin tidligere arbejdsgivers kunder og andre forretningsmæssige forbindelser.

Efter de nye regler kan kundeklausuler kun omfatte kunder, som lønmodtageren har haft forretningsmæssig forbindelse med inden for 12 måneder. Dette er en skærpelse dels i forhold til perioden, der efter funktionærlovens § 18a er 18 måneder, dels i forhold til at arbejdsgiver kan lade klausulen omfatte ”listekunder” – det vil sige kunder, som fremgår af en af arbejdsgiveren udleveret liste, og som ikke tidligere har været i kontakt med lønmodtageren.
Hvis arbejdsgiveren ønsker at gøre kundeklausulen gældende, skal lønmodtageren på fratrædelsestidspunktet have udleveret en liste over de kunder, der er omfattet af klausulen.

Også kundeklausulen kan højst løbe over en periode på 12 måneder.

Kundeklausuler er i dag reguleret af funktionærlovens § 18a, og kundeklausuler indgået før 1. januar 2016 vil fortsat være reguleret heraf.

KOMBINEREDE KLAUSULER:
Kombinerede klausuler er en aftale om, at lønmodtageren er forpligtet af en konkurrence- og kundeklausul i samme tidsrum.

Kombinerede klausuler skal overholde reglerne for konkurrence- og kundeklausuler og kan kun gøres gældende i op til seks måneder fra fratrædelsestidspunktet.

KOMPENSATION:
Reglerne om kompensation ændres. Efter de nye regler skal der betales faste procentsatser af månedslønnen i den tid, klausulen løber. Reglerne om modregningsadgang forsvinder og erstattes af regler om reducerede procentsatser.

Klausuler med en varighed op til seks måneder:
Her gælder, at arbejdsgiveren skal betale mindst 40 % af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet. Hvis lønmodtageren får andet passende arbejde, vil satsen blive reduceret til mindst 16 % fra og med den tredje måned til og med den 6. måned.

Klausuler med en varighed op til 12 måneder:
Her gælder, at lønmodtageren er berettiget til mindst 60 % af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet. Hvis lønmodtageren opnår andet passende arbejde, reduceres satsen til mindst 24 % fra og med den tredje måned til og med den 12. måned.

Kombinerede klausuler:
Her gælder, at der skal betales mindst 60 % af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet med en reducering af satsen til mindst 24 % fra og med den tredje måned til og med den 6. måned, hvis lønmodtageren får andet passende arbejde. Dette er en ændring i forhold til tidligere, hvor kundeklausulen var med i købet, hvis der blev givet kompensation for en konkurrenceklausul.

Som hidtil i funktionærloven gælder en regel om betaling af et engangsbeløb, der dog er sat ned fra tre til to måneder. Således skal arbejdsgiveren betale de to første måneders kompensation som et engangsbeløb, uanset om lønmodtageren opnår andet arbejde eller ej.

HVORNÅR TRÆDER REGLERNE I KRAFT OG HVAD MED ALLEREDE INDGÅEDE KLAUSULER:
Loven gælder for de ansættelsesklausuler, der indgås efter den 1. januar 2016.

Allerede indgåede kunde- og konkurrenceklausuler påvirkes ikke af loven, og reguleres derfor fortsat af funktionærlovens §§ 18 og 18a og aftalelovens § 38.

Jobklausuler indgået før den 1. januar 2016 kan opretholdes frem til den 1. januar 2021.