I 1988 indtrådte lejer i en lejeaftale som lejers ægtefælle havde indgået med en udlejer i 1982. Lejer indtrådte i samme vilkår som ægtefællen, herunder at lejemålet var uopsigeligt i 10 år og at lejer i hele lejeperioden havde forkøbsret til hele ejendommen på nærmere angivne vilkår.

I 1989 fusionerede udlejer og i forbindelse hermed indskød udlejer ejendommen til den bogførte værdi og et betydeligt kontantbeløb i en gavefond, der kom til at stå som ejer af ejendommen. I 1998 iværksatte gavefonden et byggeprojekt med påbygning af yderligere etager på ejendommen, der hidtil kun havde bestået af en etage. Lejer, der havde en detailforretning i ejendommen, fik nedlagt fogedforbud mod byggeriet, da dette stred mod hendes forkøbsret.

Landsretten og Højesteret stadfæstede fogedrettens forbud og gav lejer medhold i dels, at overdragelsen til gavefonden under de foreliggende omstændigheder var sket med henblik på en sådan udnyttelse af ejendommen, at hendes forkøbsret var blevet aktualiseret, og dels at gavefonden skulle bringe ejendommen tilbage i samme stand som før påbegyndelsen af ombygningen. Desuden blev lejer tillagt en erstatning for diverse ulemper på grund af byggeriet. En påstand fra lejer om lejenedsættelse med tilbagevirkende kraft blev henvist til behandling i boligretten.

(UfR 2002.965H)