I en kendelse, afsagt af Østre Landsret den 6. april 2011, fandt Østre Landsret, at et selskabs påtænkte etablering af et ikke godkendt fixerum i kælderlokalerne på en ejendom, ville være til gene for beboerne i ejendommen i en sådan grad, at ejerforeningen ud fra naboretlige principper med rette kunne modsætte sig dette.

I sagen ejede et anpartsselskab to kælderlejligheder, som selskabet havde til hensigt at udleje til fixerum. Ejerforeningen indgav begæring om fogedforbud mod dette, og fogedretten tog begæringen til følge. Fogedretten noterede blandt andet, at det af ejerforeningens vedtægter fremgik, at udlejning af ejerlejligheder skulle godkendes af ejerforeningen, og at selskabet var gjort klart, at ejerforeningen ikke ville godkende udlejningen til påtænkte formål.

Landsretten stadfæstede således fogedrettens kendelse, og fandt at mindre indgribende foranstaltninger end et fogedforbud ikke ville yde ejerforeningen tilstrækkeligt værn.

Kendelsen er således et eksempel på, at de naboretlige grundsætninger også kan føre til nedlæggelse af fogedforbud.

(U2011.2175Ø)