Et erhvervslejemål vedrørende værkstedslokaler og nærmere specificeret ”udenomsplads” blev ophævet af udlejer med henvisning til, at der gentagne gange var givet lejer advarsler for ikke at have ryddet op på det lejede.

I ophævelsesbrevet var anført, at ophævelsen skete i medfør af erhvervslejelovens § 96.

Det fremgår af § 69 og ikke § 96 i erhvervslejeloven, hvilke ophævelsesgrundene en udlejer kan lægge til grund ved opsigelsen og da det ikke fremgik, på hvilken ophævelsesgrund i lovens § 69, ophævelsen støttedes, tilsidesatte landsretten ophævelsen som ugyldig.

Kommentar: Dommen viser, at domstolen i disse typer af sager læg-ger stor vægt på, at udlejer henviser til hvilken/hvilke bestemmelser i erhvervslejelovens § 69, der påberåbes, ved opsigelse af en erhvervslejer.

I den konkrete sag var det således ikke tilstrækkeligt, at udlejer havde henvist til manglende oprydning og en bestemmelse i erhvervslejeloven, der ikke eksisterer.

Dommen kan findes TBB (Tidsskrift for Bolig og Byggeret) 2004 side 147.