Østre Landsret har afgjort, at udlejer af butikslejemål i et storcenter er forpligtet til at fremlægge samtlige lejekontrakter på butikslejemål i centret frem for et antal af udlejer udvalgte kontrakter.

En udlejer af primært butikslejemål i et butikscenter varslede regulering af lejen til markedslejen i overensstemmelse med erhvervslejeloven § 13. Flere lejere gjorde indsigelser, og udlejer anlagde herefter sag ved boligretten.

For at bevise, at den varslede leje svarede til markedslejen, fremlagde udlejer udvalgte lejekontrakter for butikker i centeret. Udlejer gjorde gældende, at de øvrige lejeaftaler ikke var relevante i relation til den verserende sag.

Lejerne fremsatte en begæring om edition, hvorefter udlejer skulle forpligtes til at fremlægge de øvrige lejekontrakter samt statistik omkring besøgstal. Udlejer protesterede mod begæringen og gjorde i den forbindelse gældende, at de tilbageholdte lejekontrakter var uden relevans og at bevisbyrden for den varslede lejes retmæssighed påhvilede udlejer, hvorfor det var uden betydning for lejeren, at få de pågældende oplysninger fremlagt.

Såvel boligretten som Østre Landsret kom frem til, at eftersom de oplysninger, som lejeren efterspurgte, kunne have betydning for sagens udfald – i hvert fald for så vidt angik sammenlignelige lejermål – og da oplysningerne ikke kunne anses for at være fortrolige, blev lejeren begæring taget til følge, og udlejer blev pålagt at fremlægge den ønskede dokumentation. Det bliver endvidere bemærket, at det er uden betydning for bedømmelsen, hvem der har bevisbyrden.

(Østre Landsretskendelse af 24. september 2009 i kære 20. afdeling B-1848-09)