Lejelovens § 13, 2. pkt., fastslår, at lejeren kan kræve erstatning, hvis der opstår hindringer eller ulemper for lejerens brugsret som følge af forhold, som udlejer er ansvarlig for. Lignende bestemmelse findes i erhvervs-lejeloven, § 20, 2. pkt. Følgende dom er et eksempel på anvendelsen af bestemmelsen i lejelovens § 13, 2. pkt.

Sager herom har især været rettet imod byfornyelses-selskaber, som ikke eller ikke på tilstrækkelig grad har orienteret lejerne om de ulemper og gener, sådanne ombygningsarbejder kan medføre, f.eks. ved gen-nemførelse af rørforbindelser til vand, varme og elektri-citet.

I en dom gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen år 2003, side 737V, havde en kommune som udlejer i 1997-1998 foretaget en større renovering af en ejendom, hvori et bowlingcenter var lejer. Renoveringen varede i ca. 1½ år, og perioden fra marts – april 1997 til byggearbejder-nes aflevering i januar 1998 var særligt generende for bowlingcentret.

Problemerne med navnlig støjgener og gentagne vand-indtrængninger i bowlingcentrets lokaler og begræns-ningerne i adgangsforholdene havde et sådant omfang og en sådan tidsmæssig udstrækning, at de oversteg, hvad bowlingcentret som lejer måtte acceptere.

Landsretten fandt derfor, at bowlingcentret havde krav på erstatning efter lejelovens § 13, 2. pkt. Erstatningen skulle imidlertid kun dække gener, der lå ud over det acceptable, og erstatningen fastsattes således skøns-mæssigt til kr. 200.000.

(UfR 2003, side 737V)

Kommentar: Ved fastsættelsen af lejers erstatning for driftstab tog landsretten udgangspunkt i, at en lejer i et vist omfang må acceptere gener i forbindelse med udlejers renoveringsarbejder, og at erstatningen derfor kun skulle dække gener, der ligger ud over det acceptable.