Den nye erhvervslejelovs § 81, stk. 5 fastslår, at ved retssager om det lejedes værdi finder reglen i retsplejelovens § 344 om rettens fri bevisbedømmelse anvendelse.

I lovforslagets bemærkninger fremgår det, at ”med henvisningen til retsplejelovens § 344 er det hensigten at fastslå, at bevisførelse også kan ske på anden måde – og således ikke udelukkende ved fremlæggelse af sammenligningslejemål – herunder ved syn og skøn, vidneførelse med videre. Det er herefter op til rettens frie bedømmelse, om parterne har ført tilstrækkeligt bevis for størrelsen af det lejedes værdi. Den foreslåede ændring skal gøre det smidigere, og dermed mere præcist, at finde frem til den korrekte leje, det vil sige det lejedes værdi”. (jf. lovforslag nr. L33 i Folketinget 1999-2000, side 53)

Ifølge den nye erhvervslejelov er det med andre ord muligt ved et syn og skøn at få særligt sagkyndige til at udtale sig om, hvorvidt lejeværdien af et lejemål svarer til det lejedes værdi.

Håndteringen af erhvervslejelovens § 81, stk. 5, har skabt problemer for domstolene og de implicerede advokater, hvilket fremgår af de 3 følgende afgørelser: