Folketinget har vedtaget en ny lov, der træder i kraft den 1. april 2014, om sommerhuse på fremmed grund. Loven omfatter således lejeaftaler vedrørende grunde, hvorpå der er placeret et sommerhus, som tilhører lejeren.Loven omfatter ikke aftaler om leje af grund, hvor sommerhuset alene eller hovedsageligt benyttes til erhvervsmæssig udlejning.

Loven, der vedrører aftaleforholdet mellem udlejer og lejer, og som er udarbejdet med afsæt i erhvervslejeloven, tager udgangspunkt i den aftalefrihed, som er gældende på området og regulerer alene de områder af aftaleforholdet, hvor det findes nødvendigt at indføre en vis beskyttelse af lejeren.

Loven gælder aftaler om leje af grund, som indgås efter lovens ikrafttræden, når der ligger et sommerhus på grunden, som er ejet af lejeren. Det er den oprindelig aftalte leje, der fortsat er gældende. Det følger af loven, at det kan aftales, at lejen kan reguleres årligt med udviklingen i nettoprisindekset. Endvidere kan hver af parterne 5 år efter lejefastsættelsen eller seneste tilpasning forlange lejen reguleret til den aktuelle markedsleje. For eksisterende lejeaftaler får loven virkning ved genforhandling.

For at beskytte lejeren i genforhandlingssituationer er der indsat bestemmelse om, at en lejeaftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvist under henvisning til aftalelovens §36.

Ved genudlejning til en nuværende lejer eller til en ny lejer kan der ikke aftales en leje, som væsentligt overstiger markedslejen for grunden.

Hvis lejeren ønsker at afhænde sommerhuset, kan lejeren indsætte en anden lejer i sit sted. Udlejeren er forpligtet til at fortsætte lejeforholdet med den ny lejer på uændrede vilkår.

Lejeren kan frit opsige lejeforholdet med 6 måneders opsigelsesfrist. Udlejeren har ikke en tilsvarende adgang til at opsige lejeaftalen. Denne beskyttelse svarer til, hvad der findes i leje- og erhvervslejeloven.

Når lejeaftalen ophører skal grunden afleveres i mindst samme stand, som den blev overtaget, og lejeren skal fjerne sommerhuset, medmindre andet er særligt aftalt med udlejeren.

Lov nr. 262 af 24. marts 2014