Folketinget har den 2. april 2009 vedtaget lov nr. 286 hvorved blandt andet lov om leje af almene boliger og lejeloven ændres. Lovændringerne betyder, at når udlejer ønsker at ophæve en lejeaftale som følge af lejers betalingsmisligholdelse, skal lejeren nu have et varsel på 14 dage til at indbetale det skyldige beløb.

Det fremgår af den nugældende lejelov § 93, stk. 2. og almen lejelov § 90, stk. 2., at udlejer – såfremt han ønsker at ophæve lejeaftalen på grund af lejer manglende betaling af en pligtig pengeydelse – skal give lejer et varsel på 3 dage til betaling af den manglende ydelse. Det fremgår endvidere, at udlejer er berettiget til at opkræve et påkravsgebyr på kr. 100,00 + 2% af den del af kravet, der overstiger 1.000 kr.

Med den nu vedtagne lov skal udlejer give lejer et varsel på 14 dage til betaling af udeståendet, inden udlejer er berettiget til at ophæve lejeaftalen. Sammen med påkravet er udlejer berettiget til at opkræve et gebyr på kr. 250,00, hvilket således ikke længere er afhængigt af udeståendes størrelse. Påkravgebyrets størrelse reguleres årligt efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

Det bemærkes for god ordens skyld, at ændringsloven ikke ændrer erhvervslejeloven.

Loven træder i kraft den 1. juni 2009, og finder anvendelse på påkrav der er afgivet efter lovens ikrafttræden.

(Lov nr. 286 af 15. april 2009 om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love)