Det sker ofte, at der i forbindelse med behandlingen af omkostningsbestemt husleje for lejemål eller lejemål, der reguleres med stigninger af skatter og afgifter, sker en regulering af skatterne.

Reguleringerne kan ske i både op- og nedadgående retning.

Man kan også være udsat for, at skatterne falder og afgifterne stiger, således at stigninger i skatter og fald i afgifter er neutrale, idet disse ikke betyder en ændret lejebetaling for lejerne. Nogle udlejere har herefter haft den opfattelse, at de ikke behøvede at foretage nogen ændringer i de huslejer, som blev betalt.

En dom afsagt af Vestre Landsret den 9. oktober 2003 viser imidlertid, at det er nødvendigt at varsle såvel afgiftsstigningen som afgiftsfaldet.

En række lejere havde i Randers rejst krav om betaling af for meget betalt leje på grund af fald i vandafledningsafgift i 1997 og 1998.

Udlejer gjorde gældende, at han i stedet for havde undladt at varsle stigninger i skatter og afgifter, idet disse var steget på samme niveau som faldet i vandafledningsgiften i 1997 og 1998. Heri fik han ikke medhold. Det følger af Lejelovens § 50 – 52, at udlejer har ret til at varsle stigninger, og pligt til at nedsætte lejen ved bortfald eller nedsættelse af skatter og afgifter. Udlejer kan derfor ikke modregne ikke varslede stigninger eller afgifter i lejers tilbagebetalingskrav efter Le-jelovens § 52, ligesom udlejer ikke ud fra et berigelsessynspunkt kan inddrage alle skatter og afgifter, forinden der sker en regulering efter § 52. Der var tale om et væsentligt beløb, som lejeren skulle betale tilbage. I sagen drejede det sig om i alt kr. 214.073,60.

Det kan derfor kun tilrådes, at hvis man beskæftiger sig med omkostningsbestemt husleje eller regulerer lejen som følge af stigninger i skatter og afgifter, bør disse regler følges nøje, idet man ellers bliver udsat for som udlejer at lejer kræver det for meget betalte tilbage. Har udlejer på den anden side glemt at varsle, er reglerne også klare, idet udlejer alene da kan varsle med 3 måneders varsel, men kun for fremtiden og ikke for den periode, der eventuelt måtte være glemt at blive varslet stigning med.