I januar 2004 købte A et Asger Jorn-maleri. Hen over sommeren 2004 opstod der uenighed mellem A og kunsthandleren K, der havde været involveret i købet i januar måned, om, hvad der havde været aftalt mellem dem med hensyn til videresalg af maleriet.

Den 18. august 2004 underskrev A, og den 26. august 2004 underskrev K en aftale, hvorefter kunsthandleren skulle sælge maleriet videre til en minimumspris på 1,5 mio. kr. Af aftalen fremgik bl.a., at avancen ved videresalget skulle deles ligeligt.

Den 26. august 2004 meddelte kunsthandleren, at maleriet var afhændet for 1,5 mio. kr. til en køber. A anlagde sag mod kunsthandleren med påstand om betaling af ca. 1,1 mio. kr., idet han gjorde gældende, at salgsprisen på 1,5 mio. kr. havde været væsentligt under markedsprisen, og at maleriet derfor ikke var søgt solgt bedst muligt.

Heroverfor gjorde kunsthandleren gældende, at hun og A havde indgået en tidsubegrænset samarbejdsaftale om erhvervelse og videresalg af maleriet, og at aftalen i august var en uopsigelig aftale om afslutning på samarbejdet.

Landsretten lagde til grund, at A alene var ejer af maleriet, således at kunsthandleren ikke var medejer, og at der først i august 2004 var indgået en aftale om salg af maleriet. Endvidere lagde landsretten til grund, at K, allerede mens hun og A havde forhandlet aftalen i august 2004, havde fået tilsagn fra den senere køber om, at denne ville købe maleriet for 1,5 mio. kr., uden at hun orienterede A herom. Herefter fandt landsretten, at kunsthandleren havde handlet illoyalt over for A og undladt at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen, hvorved hun havde fortabt retten til salær. Højesteret tiltrådte, at kunsthandleren havde tilsidesat sin pligt til loyal hensyntagen til A’s interesser, men under hensyn til at K havde bidraget med rådgivning i forbindelse med indkøbet af maleriet i januar 2004, fandt Højesteret efter en samlet vurdering, at kunsthandlerens salærkrav mod A skønsmæssigt kunne fastsættes til halvdelen af de 309.500 kr., hun havde gjort krav på. (U.2011.138H